5.1 Výpočet termodynamických vlastností u ideálního plynu a ideálních směsí

Pro výpočet Vm, Hm, Sm, Gm, Cpm u plynných směsí, které se řídí stavovou rovnicí ideálního plynu platí

displaymath

kde Hm,i°, Sm,i°, Gm,i° = Hm,i°−TSm,i°, Cpm,i° jsou molární entalpie, entropie, molární Gibbsova energie a molární izobarická tepelná kapacita ve stavu ideálního plynu při teplotě T a standardního tlaku .

V případě ideální plynné, kapalné či tuhé směsi je molární objem, entalpie, Gibbsova energie a tepelná kapcita dány relacemi

displaymath

kde Vm,i, Hm,i, Gm,i = Hm,i−TSm,i, Cpm,i jsou reálné hodnoty molárního objemu, entalpie, entropie, Gibbsova energie a izobarické tepelné kapacity i−té čisté složky při teplotě a tlaku a stejné fázi jako je směs.

Poznámka
Jako ideální směs se často definuje směs pro kterou platí relace (5.9). Relace pro objem, entalpii, entropii,… takového systému jsou z tohoto definičního vztahu snadno odvoditelné a odpovídají výše uvedeným vztahům.