[Velká písmena] [Malá písmena] [Řecká písmena] [Horní indexy] [Dolní indexy] [Matematické symboly]

Seznam symbolů

Velká písmena

A plocha
B druhý viriální koeficient
Bij druhý viriální koeficient čisté látky (i = j), smíšený druhý viriální koeficient pro
B' druhý viriální koeficient v tlakovém viriálním rozvoji
C tepelná kapacita, počet vazných podmínek
Cv tepelná kapacita za konstantního objemu
Cp tepelná kapacita za konstantního tlaku
Cpm molární tepelná kapacita za konstantního tlaku
pm molární tepelná kapacita za standardního tlaku, pro plynné látky ještě ve stavu ideálního plynu
Cvm molární tepelná kapacita za konstantního objemu
Cvm° molární tepelná kapacita za konstantního objemu ve stavu ideálního plynu
D difúzní koeficient
E energie, elektromotorické napětí článku
F Helmholtzova energie, síla
F Faradayova konstanta (Faradayův náboj) (F = 96485,341 C mol-1)
G Gibbsova energie
Gm molární Gibbsova energie
Gm° molární Gibbsova energie za standardního tlaku, pro plynné látky ještě ve stavu ideálního plynu
molární Gibbsova energie i-té složky za teploty a tlaku systému
reakční Gibbsova energie
standardní reakční Gibbsova energie
Gm* molární Gibbsova energie plynné směsi, která se řídí stavovou rovnicí ideálního plynu
H entalpie
entalpie látky za standardního tlaku, pro plynné látky ještě ve stavu ideálního plynu
molární entalpie i-té složky za teploty a tlaku systému
standardní reakční entalpie
Hm* molární entalpie plynné směsi, která se řídí stavovou rovnicí ideálního plynu
I iontová síla, intenzita elektrického proudu, moment setrvačnosti molekuly
I(r) integrální rozdělovací funkce
J rotační kvantové číslo
K rovnovážná konstanta
KH Henryho konstanta
KE ebulioskopická konstanta
Kk kryoskopická konstanta
L délka
M molární hmotnost
N počet molekul v systému
NA Avogadrova konstanta (NA = 6,022142 . 1023 mol-1)
Pm molární polarizovatelnost
Q teplo vyměněné mezi systémem a okolím, elektrický náboj
Q(r) doplňková integrální rozdělovací funkce
R elektrický odpor
Rydbergova konstanta ( )
R univerzální plynová konstanta (R = 8,314472 J K-1 mol-1)
S entropie, plocha
Smi° molární entropie i-té látky za standardního tlaku, pro plynné látky ještě ve stavu ideálního plynu
molární entropie i-té složky za teploty a tlaku systému
standardní reakční entropie
Sm* molární entropie plynné směsi, která se řídí stavovou rovnicí ideálního plynu
T absolutní teplota
TB Boyleova teplota
Tc kritická teplota
Tc' pseudokritická teplota
Tinv inverzní teplota
Tr redukovaná teplota
U vnitřní energie
V objem systému
Vm molární objem
molární objem i-té složky za teploty a tlaku systému
Vc molární kritický objem
Vc' molární pseudokritický objem
Vr redukovaný objem
W práce vyměněná mezi systémem a okolím
Wjiná jiná práce než objemová
Wobj objemová práce
Y libovolná extenzivní veličina
parciální molární veličina i-té složky

Malá písmena

a hmotnostní poměr adsorbátu k adsorbentu
ai aktivita i-té složky
c rychlost světla (c = 299792458 m s-1)
ci látková koncentrace (nebo jen koncentrace) i-té složky
ci° standardní koncentrace i-té složky
e základ přirozených logaritmů (e=2,718281828459045. . .)
e- elektron
e elementární náboj (e = 1,6021765 . 10-19 C)
f fugacita, počet fází, síla, koeficient tření
fi fugacita i-té složky
fi° standardní fugacita i-té složky
fugacita čisté i-té složky za teploty a tlaku systému
fugacita i-té složky za teploty a tlaku získaná extrapolací z nekonečného zředění
g tíhové zrychlení ( )
(g) plynná fáze
h Planckova konstanta (h = 6,62606876 . 10-34 J s)
k počet složek, rychlostní konstanta reakce
kB Boltzmannova konstanta (kB = 1,3806503 . 10-23 J K-1)
kapalná fáze
m hmotnost, hmotnost molekuly
mi molalita i-té složky
mi° standardní molalita i-té složky
n látkové množství, řád reakce, index lomu, hlavní kvantové číslo
p tlak, hybnost
tlak nasycených par
pc kritický tlak
pc' pseudokritický tlak
pi parciální tlak i-té složky
pr redukovaný tlak
prel relativní tlak (p/)
standardní tlak
pvn vnější tlak
q elektrický náboj
r vzdálenost molekul, poloměr
ri rychlost reakce ( )
s sedimentační koeficient
(s) tuhá fáze
t teplota ve  °C
u rychlost molekul
střední hodnota kvadrátu rychlosti molekul
ux, uy, uz složky rychlosti molekul ve směru souřadných os
v rychlost
wi hmotnostní zlomek i-té složky
x souřadnice bodu
xi molární zlomek i-té složky
x vektor molárních zlomků (x1, x2,...,xk)
y souřadnice bodu
yi molární zlomek i-té složky
z kompresibilitní faktor
zc kompresibilitní faktor v kritickém bodu
zi, zK, zA nábojové číslo iontu i, kationtu, aniontu

Řecká písmena

stupeň přeměny (disociace apod.), nejpravděpodobnější rychlost, polarizovatelnost molekuly, Bunsenův absorpční koeficient
koeficient izobarické roztažnosti
hospodárnost chladícího stroje, Ostwaldův absorpční koeficient
koeficient izotermické stlačitelnosti
mezifázové napětí
aktivitní koeficient i-té složky (standardní stav čistá složka za teploty a tlaku systému)
aktivitní koeficient i-té složky (standardní stav nekonečné zředění na bázi molárního zlomku)
aktivitní koeficient i-té složky (standardní stav nekonečné zředění na bázi molarity)
aktivitní koeficient i-té složky (standardní stav nekonečné zředění na bázi molality)
aktivitní koeficient i-té složky (standardní stav nekonečné zředění na bázi hmotnostních procent)
střední aktivitní koeficient elektrolytu (standardní stav nekonečné zředění na bázi molality či látkové koncentrace)
střední kinetická energie molekul
permitivita vakua
relativní permitivita
účinnost
dynamická viskozita
úhel smáčení
Poissonova konstanta ( ), elektrická konduktivita, silová konstanta harmonického oscilátoru
molární vodivost, vlnová délka
molární vodivost iontu i při nekonečném zředění
redukovaná hmotnost ( )
Jouleův-Thomsonův koeficient
chemický potenciál i-té složky
standardní chemický potenciál i-té složky
střední chemický potenciál elektrolytu
dipólmoment molekuly
stechiometrický koeficient, kmitočet
vlnočet
rozsah reakce (reakční koordináta)
Ludolfovo číslo ( )
hustota ( )
hustota látkového množství ( )
průměr molekul
čas
poločas
doba zdržení
relativní vlhkost
objemový zlomek i-té složky
fugacitní koeficient i-té složky
fugacitní koeficient čisté i-té složky za T, p systému
kvantový výtěžek reakce
úhlová rychlost

Horní indexy

E dodatková veličina
(g) plynná fáze
kapalná fáze
M směšovací veličina
(s) tuhá fáze
čistá složka za teploty a tlaku a ve stejné fázi jako je systém
' pseudokritická veličina
° veličina ve standardním stavu
veličina týkající se stavu na mezi sytosti, např. je tlak nasycených par
* u ideálního plynu, u ideální směsi ideálních plynů

Dolní indexy

c kritická veličina
celk celkový
i, j, k složka, sčítací index
m molární
NTT normální teplota tání
NTV normální teplota varu
poč počáteční
r reakční, redukovaný
rozp rozpouštěcí
rel relativní
sl slučovací
sp spalný
tání veličina odpovídající tání
v odpovídající varu
vn vnější
výp odpovídající vypaření

Matematické symboly

d operátor diferenciálu
operátor rozdílu
operátor parciální derivace
exp  exponenciála (exp (x) = ex)
ln  přirozený logaritmus
log  dekadický logaritmus
sumace
integrál
vede na
přibližně