2022-106-15

Vliv gama záření na korozi materiálů kontejneru pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Zbytkové gama záření dohořívajícího vyhořelého jaderného paliva ovlivňuje prostředí tvorbou vysoce oxidačních produktů radiolýzy pórového roztoku bentonitu i přímým vlivem na polovodivé vlastnosti pasivní vrstvy kovových materiálů. Oba mechanismy mohou významně ovlivnit rychlost rovnoměrné koroze kovových materiálů a zvýšit pravděpodobnost lokálního porušení pasivní vrstvy.

Náplň činnosti studenta

V rámci práce bude student vyhodnoceovat vliv radiolýzy syntetického pórového roztoku bentonitu a vysokoenergetického UV záření jako simulace ionizujícího záření na stabilitu a korozi korozivzdorné oceli. Hodnocení bude probíhat pomocí elektrochemických technik oxidačne-redukčního potenciálu, potenciostatické polarizace a impedanční spektroskopie.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Téma je možné zvolit pro následující specializace