2022-106-19

Vliv stavu povrchu oceli na vstup atomárního vodíku

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.

Konzultant: Ing. Darya Rudomilova

Podstata a cíl práce

V souvislosti s transformací energetického sektoru je plánováno přidávání vodíku z obnovitelných zdrojů k zemnímu plynu a jeho transport stávajícím systémem plynovodů. Z hlediska bezpečnosti je nutné posoudit rizika spojená se vstupem transportovaného vodíku do oceli a vznikem vodíkem vyvolaného praskání a vodíkových puchýřů. Práce stanoví vliv stavu povrchu (přítomnost oxidů a korozních produktů s různém složení) na míru disociace molekulárního vodíku a jeho absorbci do struktury oceli.

Náplň činnosti studenta

Student připraví vzorky několika tříd ocelí s modelovými vrstvami oxidických, sulfidických a dalších korozních produktů. S těmito vzorky provede permeační měření difúze vodíku z vodného a atmosférického prostředí pomocí elektrochemické permeační cely a Kelvinovy sondy. Z naměřených dat vyhodnotí iniciační dobu a difúzní rychlost vodíku ocelí.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Téma je možné zvolit pro následující specializace