2022-107-10

Modelování zpětné precipitace vyloužených složek skla

Vedoucí práce: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Konzultant: Ing. Ingrid Czudková

Podstata a cíl práce

Při interakci skel s vodnými roztoky dochází k selektivnímu vyluhování pohyblivých složek skla, celkovému rozpouštění skelné sítě a také k precipitaci původně rozpuštěných složek skla a/nebo složek roztoku. Právě poslední děj je z kinetického pohledu dosud popsán pouze přibližně. Cílem práce bude zpřesnění rovnic pro popis kinetiky precipitace a její začlenění do modelu koroze skla, případně do modelu interakce skelných biomateriálů s tělními tekutinami.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zaměřena na vyhledání kinetických dat pro precipitaci sodných a vápenatých sloučenin, případně na experimentální proměření kinetiky příslušných reakcí. Na základě takto získaných dat budou navrženy a ověřeny kinetické rovnice, které mohou sloužit k zpřesnění modelů interakce skel s vodnými roztoky.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace