2022-108-1

Využití odpadních stavebních kalů ke zlepšení vodního režimu zemědělských půd

Vedoucí práce: doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.

Konzultant: Ing. Eva Bedrnová

Podstata a cíl práce

Odpadní stavební kaly jsou schopné absorbovat a zadržovat ve srovnání s půdami a sedimenty velké množství vody. Smísení těchto materiálů s vybranými půdními profily formou řízeného přídavku mohou ovlivnit vysychání půd, které se stává vzhledem ke stále častěji se vyskytujícím "suchým obdobím", a celkově nižším srážkovým úhrnům zásadním ekologickým problémem. Metoda přídavku materiálu s vysokou nasákavostí do ekosystému může významně přispět k lepšímu hospodaření s vodou a vyrovnání vodního cyklu.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude měření struktrurních, povrchových a chemických vlastností materiálů - analýza pevné fáze (XRF, pH(ZPC), velikost částic); analýza vodných výluhů -obsah alkálií, Fe a dalších významných prvků (UV-VIS, HG-AFS); měření nasákavosti odpadních materiálů a připravených směsí (vážkově). Student si osvojí analytické metody využívané ke stanovení koncentrací v kapalných vzorcích i specifikaci pevné fáze.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace