2022-108-11

Adsorpční a iontově-výměnné vlastnosti strukturně modifikovaného přírodního zeolitu

Vedoucí práce: Ing. David Koloušek, CSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Přírodní zeolit klinoptilolit se vyznačuje nižší iontově-výměnnou kapacitou. Při vyšších teplotách je možno jej strukturně transformovat na využitelnější zeoility. Cílem práce bude určení teplotních a časových podmínek přechodu, které budou korelovány s alkalitou prostředí a jaké nové f\zikálně-chemické vlastnosti syntetizované produkty získají.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zaměřena na studium přírodního zeolitu typu klinoptilolitu, který bude rovněž ve směsi alterován při vyšších teplotách v alkalickém médiu. Získané pevné produkty budou podrobeny iontovým výměnám přítomných kationtů za NH4+, Cs+ či Sr2+. V získaných iontových formách budou měřeny adsorpční izotermy záchytu CO2 a H2O.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace