2022-108-2

Biodostupnost vybraných toxických prvků v živých organismech

Vedoucí práce: doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Řada toxických prvků (arsen, antimon, selen, chrom a další) se v průmyslově a urbanisticky exponovaných lokalitách akumulují v atmosférických částicích a půdách, ze kterých se pak uvolňují do povrchových a podzemních vod. Respirabilní (atmosférické) částice bezprostředně ohrožují živé organismy procesem dýchání, kontaminované půdy a vody interagují s potravním řetězcem. Cílem práce bude simulovat vdechování atmosférických částic, uvolňování toxických prvků z pevných částic do tělních tekutin a identifikovat "in vitro" množství toxických prvků vstupujících organismu.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude charakteristika jemných kontaminovaných částic - analýza pevné fáze(XRF, pH(ZPC), velikost částic) a stanovení koncentrace toxických prvků ve výluzích simulovaných tělních tekutin (HG-AFS, UV-VIS spektrofotometrie). Student si osvojí analytické metody využívané ke stanovení koncentrací v kapalných vzorcích i specifikaci pevné fáze.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace