2022-108-3

Využití odpadních stavebních kalů po sorpci amonných iontů a fosfátů jako půdního hnojiva

Vedoucí práce: doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.

Konzultant: Ing. Eva Bedrnová

Podstata a cíl práce

Zvýšené obsahy amonných iontů a fosfátů ve vodách jsou častou příčinou eutrofizace vody, zhoršení její kvality a následného úhynu vodních živočichů. Tyto ionty zároveň představují významnou součást půdních hnojiv využívaných v zemědělství. Účelem této práce bude zkoumat možné využití odpadních stavebních kalů jako sorbentů uvedených iontů z kontaminovaných vod a jejich následnou aplikaci do zemědělských půd.

Náplň činnosti studenta

Práce studenta bude spočívat v nalezení optimálních podmínek společné adsorpce amonných iontů a fosfátů na odpadní stavební kaly a následné stanovení obsahu těchto iontů pomocí metod UV-VIS spektrofotometrie. Součástí experimentu budou vyluhovací testy po sorpcích pro zjištění možného využití vysycených kalů jako hnojiv pro zlepšení kvality zemědělských půd. Student při práci využije analytické metody, např. RTG fluorescenci, UV-VIS spektrofotometrii a stanovení pH nulového náboje (pHZPC) odpadních stavebních kalů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav chemie pevných látek (108)

Téma je možné zvolit pro následující specializace