2022-126-2

Plazmatická modifikace polymerů za zvýšené teploty

Vedoucí práce: Ing. Řezníčková, Ph.D.

Konzultant: Ing. Grulich

Podstata a cíl práce

Cílem práce bude studium změn povrchových vlastností polymerů v závislosti na době (60 - 480 s) a teplotě (37 - 121°C) při modifikaci v Ar plazmatu. Volba teplot bude vycházet z praktických aplikací, kde teplota 37°C odpovídá fyziologickému prostředí lidského těla a 121°C teplotě sterilizace. Na takto připravených substrátech budou pěstovány buněčné kultury z důvodu potencionálního využití těchto substrátů jako tkáňových náhrad.

Náplň činnosti studenta

V rámci bakalářské práce bude student modifikovat vzorky polymerních fólií v Ar plazmatu v závislosti na teplotě a době modifikace. Změny povrchové chemie vzorků bude student charakterizovat pomocí gravimetrie, goniometrie, zeta potenciálu a XPS. Změny v morfologii modifikovaných polymerů bude sledovat pomocí AFM a SEM. Student se však především zaměří na studium nově vzniklých funkčních skupin na povrchu polymeru za využití separace C1s píků z XPS spekter. Změna v poměru jednotlivých kyslíkatých funkčních skupin společně se změnou morfologie povrchu polymerů má totiž zásadní vliv na interakci s tkáňovými kulturami.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace