2022-126-23

Predikce vlivu velikosti a tvaru (nano)částic vybraných anorganických sloučenin na jejich rozpustnost ve vodě

Vedoucí práce: prof. Leitner

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Fyzikálně-chemické vlastnosti nanočástic jsou významně ovlivněny jejich velikostí a tvarem. Platí to i o jejich rozpustnosti, která ovlivňuje jejich potenciální nebezpečí z hlediska znečištění vodních zdrojů i toxicity. Experimentální studium rozpustnosti nanočástic je procesně komplikované a finančně nákladné. Zejména z tohoto důvodu je snaha o přibližnou predikci chování nanočástic na základě teoretických výpočtů.

Náplň činnosti studenta

Výpočtem rovnovážného složení v systému pevná látka - vodný roztok bude predikována rozpustnost vybraných anorganických sloučenin (např. oxidů a sulfidů) o různé velikosti a tvaru částic ve vodě. Vypočtené výsledky budou porovnány s údaji experimentálními (pokud jsou k dispozici) a vyýsledky vypočtenými pomocí Ostwaldovy-Freundlichovy rovnice.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace