Prohlížíte si starou verzi stránek. Budete přesměrování na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Postgraduální studium

 

Ústav organické technologie poskytuje možnost studia v doktorském studijním oboru Organická technologie. Náplň výuky a výzkumná problematika se prolínají s řešením grantových projektů, výzkumných záměrů a širokou spoluprací s průmyslem.

V doktorském studijním programu je možné studovat formou denní nebo distanční (při zaměstnání). Sdudenti řádné formy studia mají veškeré výhody studentů základního studia (koleje, menza, tramvajenka, apod.) a zpravidla dostávají stipendium stanovené podle stipendijního řádu fakulty.

Disertační práce na ústavu organické technologie

 

Témata disertačních prací vypsaná pro letošní rok

 

K postgraduálnímu studiu oboru Organická technologie je možné se přihlásit na děkanátě Fakulty chemické technologie. Pro celou školu je společný harmonogram a pravidla přijímacího řízení a stipendijní řád.

 • Katalytické oxidace organických látek ve vodě za dynamických podmínek
  (doc. Ing. Vratslav Tukač, CSc)
  Dostupnost surovin z obnovitelných zdrojů je příležitostí pro užití alternativních chemických oxidační metod v technické syntéze a je příspěvkem k trvale udržitelnému rozvoji. Typické suroviny představují škrob, glukóza a alkoholy, zejména glycerin. Vedení chemických reakcí za dynamických podnínek ovlivní nejen výkon procesu, ale i skladbu produktů. V práci budou studovány vzájemné interakce mezi rychlostí a selektivitou oxidací a použitým katalyzátorem, strukturou organické látky, vlivem vodného prostředí za ustálených a dynamických podmínek reakce, hydrodynamikou a reaktorovým uspořádáním – zejména ve zkrápěném reaktoru s nehybnou vrstvou výplně. Vedle experimentů monitorovaných a řízených počítačem a přístrojové analýzy složení reakčních směsí bude významnou součástí práce i matematické modelování. Cílem práce je ověření intenzifikace syntézy výchozích látek pro aktivní substance dynamickými podmínkami a formulace simulačního modelu pro zobecnění a přenos měřítka procesu
 • Rychlá pyrolýza biomasy
  (Ing. L. Kurc, CSc.)
  Orientace energetiky na obnovitelné primární zdroje může být přínosná jen tehdy, pokud celkové energetické nároky jejich získání a přepracování na sekundární zdroje nebudou jen srovnatelné se získanou tzv. bioenergií. Jednou z cest je náhrada stávajících motorových biopaliv bioolejem, který může vznikat rychlou pyrolýzou dřeva. Cílem práce je studium vlivu anorganických složek, které jsou součástí pletiv dřeva, na průběh termického štěpení dřeva.
 • Uvolňování účinné látky z pevné lékové formy v závislosti na její formulaci
  (doc. Ing. P. Zámostný, Ph.D.)
  Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem prostřednictvím zkoušky disoluce. Výsledky této zkoušky budou konfrontovány se změnami formulace preparátu nebo s parametry výrobního postupu. Vztahy mezi formulací a výrobními parametry a profilem uvolňování účinné látky budou hledány statistickými metodami a postupy matematického modelování.
 • Kinetické modely pyrolýzních reakcí individuálních uhlovodíků s automatickým generováním sítí reakcí
  (doc. Ing. P. Zámostný, Ph.D.)
  Pyrolýza uhlovodíků je reakčním systémem, který i pro poměrně jednoduché uhlovodíky zahrnuje stovky či tisíce paralelních a následných, převážně radikálových reakcí. Systém těchto reakcí lze však zobecnit souborem nepříliš velkého počtu jasně daných pravidel, a proto je možné síť reakcí pro daný uhlovodík generovat automaticky. Cílem této práce bude vývoj algoritmu pro generování sítě reakcí pro molekulu uhlovodíku v závislosti na jejím strukturním vzorci. Poté, s využitím generované sítě reakcí vytvořit matematický model laboratorního pyrolýzního reaktoru a porovnat výsledky simulací tímto modelem s výsledky laboratorní pyrolýzy několika modelových uhlovodíků.
 • Vliv struktury uhlovodíku na uplatnění různých reakčních mechanismů při jeho tepelném štěpení
  (doc. Ing. P. Zámostný, Ph.D.)
  Pyrolýza uhlovodíků probíhá převážně radikálovými reakcemi. Kinetické parametry těchto reakcí jsou závislé na disociačních energiích vazeb C–C a C–H, a tedy závisí na struktuře uhlovodíku. Většina uhlovodíků může reagovat mnoha reakčními cestami, a proto změna kinetických parametrů jednotlivých reakcí ovlivňuje nejen rychlost pyrolýzy, ale i složení produktů. Cílem této práce je proto experimentálně sledovat pyrolýzu modelových uhlovodíků a pokusit se kvantifikovat vztah mezi strukturou (a energiemi vazeb) a rychlostí důležitých reakčních kroků.
 • Struktura pórů nosičů membrán a její stochastická rekonstrukce
  (doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.)
  Práce bude zaměřena na studium struktury pórů (mikrostruktury) pórovitých látek typu nosičů membrán. Znalost struktury pórů je důležitá pro porozumění transportních jevů a jejich kvantitativní předpověď, která je například nutná při navrhování separačních procesů. Primární informace o mikrostruktuře jsou získávány z rovinných řezů pórovitou látkou. S užitím metod stochastické rekonstrukce je reprodukována třírozměrná struktura pórovité látky (3D replika). Ta je pak charakterizována pomocí řady deskriptorů. Efektivní difúzní koeficienty v replice jsou typicky počítány metodami náhodné pro-cházky. Student by měl mít znalosti matematiky, fyziky, chemického inženýrství a programování a dále by měl být experimentálně zručný.
 • Jednofázový a dvoufázový tok tekutin v pórovitých látkách
  (doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.)
  Podstatou práce je experimentální a teoretické studium transportu plynů a kapalin v pórovitých látkách. Experimenty budou zahrnovat pozorování toku plynů a jejich směsí za ustáleného a neustáleného stavu a současného toku plynu a kapaliny ve vybraných pórovitých látkách. Důležitou částí práce bude experimentální a teoretická rtuťová pórometrie. Teoretické hodnoty toku budou simulovány pomocí náhodných třírozměrných sítí pórů. Parametry sítí budou určeny z modelů struktury pórů získaných stochastickou rekonstrukcí. Student by měl mít znalosti matematiky, fyziky, chemického inženýrství a programování a dále by měl být experimentálně zručný.
 • Studium tvorby uhlíkatých produktů při pyrolýze uhlovodíků
  (prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.)
  Cílem doktorské práce bude zhodnotit tendence různých typů pyrolyzovaných surovin k tvorbě uhlíkatých produktů a navrhnout způsob omezení jejich tvorby. V práci budou využita průmyslová data z běžného provozního monitoringu a také data z laboratorní pyrolýzní plynové chromatografie. Pozornost bude věnována vlivu tvorby uhlíkatých úsad na chování pyrolýzních reaktorů a kotlů na odpadní teplo a závislosti tvorby uhlíkatých produktů na složení pyrolyzovaných surovin a na distribuci uhlovodíkových pyrolýzních produktů.
 • Optimalizace a řízení výroby pevných lékových forem
  (prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.)
  Cílem doktorské práce bude otestovat a využít vybrané typy matematických modelů k extrakci informací z databází provozních a experimentálních dat a následně k optimalizaci řízení a zvětšování měřítka procesů vlhké granulace, přímé tabletace nebo jejich kombinace. Při výběru matematických modelů bude věnována pozornost zejména empirickým modelům neuronových sítí, fuzzy modelům, neurofuzzy modelům a modelům založených na genetických algoritmech.
 • Využití rostlinných olejů a produktů Fischerovy-Tropschovy syntézy jako surovin pro pyrolýzu
  (prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.)
  Cílem doktorské práce bude posoudit různě upravené rostlinné oleje a produkty Fischerovy-Tropschovy syntézy z hlediska jejich petrochemického uplatnění. Hodnocení bude založeno na stanovení výtěžků produktů laboratorní pyrolýzy testovaných surovin. Současně bude analyzován vliv struktury pyrolyzovaných molekul na mechanismus pyrolýzních reakcí a skladbu pyrolýzních produktů.
 • Vývoj magnetických nanočástic pro medicinální diagnostiku
  (doc. Ing. P. Kačer, Ph.D.)
  Práce je orientována do oblasti, přípravy a charakterizace magnetických nanočástic, funkcionalizovaných specifickými molekulárními strukturami, které umožňují vysoce selektivní separaci cílových struktur (molekul produkovaných při patologických procesech v organismu tzv. markerů) z komplexních biologických matric jako jsou krevni plazma, dechový kondenzát, mozkomíšní likvor, moč ad. Práce je zaměřena jak na proces přípravy uniformních magnetických nanočástic a jejich charakterizaci, tak v neposlední řadě na jejich testování v diagnostických procesech, případně porovnání se současnými metodami používanými v klinické praxi.
 • Vývoj stereoselektivních katalytických systémů pro redukci C=N vazby
  (doc. Ing. P. Kačer, Ph.D.)
  Práce je orientována do oblasti, přípravy a charakterizace nových katalytických systémů pro asymetrickou hydrogenaci C=N dvojné vazby. Cílem práce je příprava nových steraoselektivních homogenních katalyzátorů vykazujících vhodné parametry (stereoselektivitu, aktivitu, možnost regenerace) pro jejich aplikaci ve farmaceutických technologických procesech. Práce bude zahrnovat jak racionální design katalytického systému na základě metody podobnosti v oblasti molekulárního modelování, tak syntézu vybraných struktur a jejich následné kinetické testování s modelovými látkami obsahujícími ve svých strukturách C=N dvojnou vazbu. Práce bude směřována k praktické aplikaci, přičemž kterou je nalezení katalytického systému a vývoj jeho průmyslově využitelné formy pro technologický proces výroby moderního myorelaxancia na bázi kurarových alkaloidů.
 • Vývoj nanočástic pro cílený transport léčiv
  (doc. Ing. P. Kačer, Ph.D.)
  Práce je orientována do oblasti, přípravy a charakterizace zlatých funkcionalizovaných nanočástic pro vysoce specifický transport cytostaticky působících léčiv. Práce bude orientována jak na přípravu zlatých nanočástic, tak na jejich potažení strukturami, jejichž cílem bude „akceptování“ imunitním systémem. V neposlední řadě bude vyvíjena a standardizována metoda zachycení dalších struktur na funkcionalizovaných částicích tj. cílem bude zakotvení struktur zodpovědných za specifickou interakci (“vychytání“) s cílovými molekulárními strukturami lokalizovanými na nádorových buňkách, stejně jako cytostaticky působícími molekulami (léčivy).
 • Vývoj nových bórových sloučenin pro boronovou záchytovou terapii
  (doc. Ing. P. Kačer, Ph.D.)
  Cílem tohoto projektu je syntetizovat nové potenciální látky bohaté na bór využitelné v boronové záchytové terapii (BNCT), které budou vykazovat specifitu k nádorové buňce, ale současně se bude jednat o struktury o střední molekulové hmotnosti, které nebudou podléhat významnější akumulaci v játrech. Práce bude zaměřena na: /1/ Návrh a konstrukci vhodných sloučenin bóru aplikovatelných pro BNCT terapii nádorů, zejména mozku. /2/ Využití vhodných struktur pro zvýšení selektivity potenciálního léčiva pro vybrané druhy nádorů. /3/ Navržení finální lékové formy pro podávání léčiva.

PGS na spolupracujjících ústavech AV ČR

 

Postgraduální studium v oboru Organická technologie je možné absolvovat též na spolupracujících ústavech akademie, kde jsou vypsána další témata:

  Valid HTML 4.0!