Prohlížíte si starou verzi stránek. Budete přesměrování na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Předměty vyučované Ústavem organické technologie

 

Ústav organické technologie zajišťuje, nebo se podílí na zajišťování řady předmětů. Až na výjimky se jedná o předměty specializační, tedy o předměty určené studentům 3. - 5. ročníku, kteří si zvolili studijní obor Technologie organických látek.

CHEMICKÁ INFORMATIKA I

 

Předmět zahrnuje seznámení s moderními informačními technologiemi a jejich využití v chemii. Jsou probírány databázové systémy, chemické a fyzikálně chemické báze dat, systém Chemical Abstracts Service, podrobné seznámení s tímto klíčovým chemickým informačním systémem, metodika využívání a navazující služby. Přednášky jsou doplněny cvičením, které probíhá ve specializované učebně v prostorách Ústřední knihovny.

TOXIKOLOGIE A EKOLOGIE

 

Předmět se zabývá základy toxikologie a vymezení základních pojmů, klasifikací jedů a jejich působením na organismus. Zahrnuje výklad způsobů zjišťování toxicity látek a metody stanovení úrovně expozice. Výklad zahrnuje i problematiku základní bezpečnosti práce v laboratoři a vztahu chemie k životnímu prostředí.

STANDARDNÍ UŽIVATELSKÉ PROGRAMY

 

Cílem předmětu je naučit studenty pokročilejším praktikám při používání profesionálního uživatelského software. Výuka probíhá v počítačové učebně, v případě většího počtu zájemců jsou studenti děleni na menší skupiny. Přednášený software se mění dle znalostí studentů a vývoje oboru.

KATALÝZA

 

Jednotný výklad působení heterogenních, homogenních a enzymových katalyzátorů. Hlavní pozornost je věnována teoretickým základům katalýzy a charakterizačních metod.Výklad základních principů a specifik při aplikaci v katalýze u vybraných fyzikálních a fyzikálně-chemických metod umožňuje pochopit moderní trendy ve vývoji nových katalytických systémů. Téma každé přednášky je dokumentováno na příkladech aplikace katalyzátorů v průmyslových procesech z oboru organické i anorganické průmyslové syntézy, v petrochemii, palivářství a v biotechnologii.

UHLÍKATÉ SUROVINY

 

Náplní předmětu je přehled použití a základního rafinérského zpracování jednotlivých základních surovin petrochemického průmyslu.

CHEMICKÉ REAKTORY

 

Předmět poskytuje přehled o typech, vlastnostech a použití chemických reaktorů. Zabývá se též jejich chováním, modelováním a způsobem řízení jejich provozu.

TECHNICKÁ KATALÝZA

 

Předmět navazuje na předmět Katalýza a ilustruje technické aplikace heterogenních, homogenních a enzymových katalyzátorů. Pro přednášky je charakteristické použití tzv. příkladových studií (PS v seznamu přednášek), pomocí nichž je na teoretickém základu a nedávném historickém vývoji daného procesu ikustrována variabilnost průmyslového řešení katalytických technologií. Vedle katalytických aspektů jsou diskutovány i vazby na uspořádání reaktorového uzlu a separačních procesů. Studenti jsou v navazujících projektových úlohách stimulováni k hledání nových cest pro technicky a ekologicky pokročilejší řešení dané technologie.

ORGANICKÁ TECHNOLOGIE

 

Přehled chemických a technologických aspektů uplatňujících se v důležitých chemických procesech. Výklad je členěn podle typů chemických reakcí které se při daných procesech uplatňují.

VÍCEFÁZOVÉ REAKTORY

 

V předmětu jsou probírány jednotlivé typy vícefázových reaktorů a chemicko-inženýrské aspekty jejich provozu a návrhu. Výklad zahrnuje chemickou kinetiku ve vícefázových soustavách, vliv přenosu tepla a hmoty v těchto soustavách a metodiku měření parametrů vícefázových systémů.

LITERÁRNÍ REŠERŠE

 

Náplní tohoto předmětu je praktické procvičení práce s chemickými informacemi, především práce se základními referátovými zdroji, jako je Chemical Abstracts, aj. Studenti zpracovávají zadané téma rešerše samostatně a konzultují průběh se svými konzultanty.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

 

Předmět je zahájen stručným úvodem do teorie pravděpodobnosti a statistiky. Dále se zabývá vlastnostmi experimentů a naměřených dat a způsoby jejich zpracování - plánování, třídění, úprava, regresní analýza, ap.

SEPARAČNÍ PROCESY

 

Předmět objasňuje úlohu separačních procesů ve faramceutickém průmyslu. Poté jsou probírány jednotlivé separační procesy jako extrakce, krystalizace, filtrace, lyofilizace, membránové procesy, ap.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROCESY CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

 

Trvale udržitelný rozvoj průmyslu, čisté technologie, recyklace a regenerace surovin. Prevence, zdroje a formy znečištění, tuhé, plynné a kapalné odpadní proudy. Základní procesy likvidace odpadních látek.

SIMULACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

 

Předmět je zaměřen na přehled a praktické řešení elementárních simulačních úloh potřebných pro návrh komplexních simulačních modelů. Výklad zahrnuje metody používané pro simulaci základních pochodů sdílení tepla a hmoty, hydrodynamiky a chemické kinetiky. Dále je vykládána metodika návrhu složitějších simulačních modelů.

LABORATOŘ OBORU II

 

Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce.

LABORATOŘ OBORU ORGANICKÁ TECHNOLOGIE I

 

Studenti zpracovávají 6 prací z širší nabídky, které jsou zvlášť klasifikovány. Studenti tak mají možnost poznat zaměření jednotlivých pracovišť ústavu a tyto poznatky pak využít při volbě tématu diplomové práce

CHEMICKÁ INFORMATIKA II

 

Úkolem předmětu je naučit absolventy VŠCHT efektivnímu a racionálnímu využívání chemických informačních zdrojů. Kurz jednak doplňuje a rozšiřuje předchozí znalosti v oblasti klasických tištěných informačních pramenů, ovšem největší prostor bude věnován problematice využívání současných možností výpočetní techniky, síťových a databázových aplikací.

TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY

 

Cílem předmětu, jehož výuka probíhá v počítačové učebně, je naučit studenty používat pokročilejší techniky při práci s běžnými uživatelskými programy a využití profesionálních chemicko inženýrských programových kompletů pro vyhodnocení experimentů, provozních měření a presentaci jejich výsledků. Obsahem předmětu je analýza laboratorních experimentů a technologických jednotek a aparátů z hlediska jejich výkonu, bezpečného provozování a minimálních ekologických dopadů tj. maximálního využití surovin a energií a minimalizace odpadů. Předmět se skládal ze dvou na sebe navazujících částí, přípravy a zpracování podkladových dat a bilancí a vyhodnocení procesů.

CHEMICKÉ SPECIALITY

 

Předmět poskytuje přehled chemie a technologie speciálních chemických přípravků - tenzidů, barviv, vonných látek, aditiv, ap.

SYNTÉZA PROCESU

 

Předmět poskytuje přehled typů a vlastností aparátů používaných v chemických technologiích. Dále provádí úvod do metod navrhování a optimalizace chemických procesů a formou cvičení studenti řeší příklad komplexního návrhu konkrétního procesu.

BEZPEČNOST CHEMICKÝCH VÝROB

 

Předmět seznamuje posluchače se strukturou rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek. Poskytuje úvod a orientaci v základních legislativních normách závazných pro budoucí zaměstnavatele studentů. Dále seznamuje studenty s dostupnými zdroji bezpečnostních dat a jejich používáním a probírá jednotlivé základní zdroje rizika v chemickém průmyslu.

ZÁKLADY FARMAKOLOGIE

 

Přehled podává informace o obecné funkci léčiva v organismu, receptorové teorii, účincích léku v organismu a dále se zabývá konkrétně jednotlivými skupinami používaných léčiv.

INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROB

 

Předmět poskytuje přehled o základních jednotkových operacích používaných specificky ve farmaceutickém průmyslu.

LABORATOŘ OBORU III

 

Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Na téma práce v Laboratoři oboru III často navazuje téma diplomové práce.

LABORATOŘ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

V rámci tohoto předmětu studenti zpracovávají svou závěrečnou diplomovou práci podle zadaného tématu.

SEMINÁŘ K DIPLOMOVÉ PRÁCI

 

V průběhu diplomové práce se studenti setkávají na pravidelných diskusních seminářích, kde referují o dosažených výsledcích. Smyslem seminářů je naučit studenty zhodnotit své výsledky, v diskusi si ověřit správnost svých závěrů a dále schopnost prezentovat výsledky mluveným slovem.