Nadační fond Emila Votočka na Fakultě chemické technologie

 

Stipendijní řád

 

Cíle užívání nadačních prostředků:

1.      formou stipendií k podpoře studentů magisterského a doktorského studia v oborech garantovaných zřizovatelem Nadačního fondu

2.      k podpoře dalších forem studijních a badatelských aktivit studentů (zejména studentské vědecké a odborné činnosti)

3.      k podpoře vybrané tuzemské a zahraniční praxe

4.      případně k nákupu speciálních učebních nebo vědeckých pomůcek

 

Počet stipendií a jejich výši navrhuje pro každý akademický rok kancelář NF a schvaluje Správní rada. Informace o stipendiích vypsaných pro příští ak. rok budou po schválení zveřejněny nejpozději do 30.4. Žádosti o stipendium na příští ak. rok podávají studenti v době od 1.5. do 30.6. na děkanát FCHT.

 

Typy přidělovaných stipendií:

1.      prospěchové stipendium studentům 1. ročníku za studijní výsledky v zimním semestru:

a.       průměr 1,00 – 2 500,- Kč

b.                  1,25 – 1 500,- Kč

c.                   1,50 - 1 000,- Kč. O toto stipendium není nutné žádat, neboť je automaticky přidělováno na podkladě dat studijního oddělení.

2.      v rámci konání Ústředního kola Chemické olympiády pro středoškolské studenty poskytne nadační fond třem nejúspěšnějším účastníkům kat. A resp. jednomu z kat. E, pokud se stanou studenty FCHT VŠCHT, v prvém ročníku studia stipendium ve výši 10 000,- Kč. Stipendium bude vypláceno ve dvou splátkách, po řádném ukončení 1. semestru 4 000,- Kč, po ukončení 2. semestru 6 000,- Kč. Za řádné ukončení semestru je považováno splnění všech studijních povinností dle studijního plánu v řádném zkouškovém období. Pokud student úspěšně ukončí 1. semestr, ale neukončí řádně 2. semestr, nebude mu vyplacena poměrná částka 6 000,- Kč. Pokud student využije pro uzavření 1. ročníku možnosti přeložení studijní povinnosti dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha, nárok na vyplacení celé částky nevzniká.

3.      studenti, kteří se zúčastní Studentské vědecké konference (SVK) pořádané Fakultou chemické technologie, získávají automaticky jednorázové stipendium ve výši 500,- Kč.

4.      v rámci SVK může být studentovi udělena Cena průmyslového podniku. Zástupce podniku po dohodě s hodnotící komisí tvořené pedagogy fakulty vybere studenty, kterým bude finanční odměna předána prostřednictvím Nadačního fondu E. Votočka, na jehož účet byla odpovídající částka podnikem poukázána na podkladě řádně uzavřené smlouvy.

5.      studenti doktorského studia uskutečňovaného na FCHT presenční formou mohou požádat o finanční příspěvek na cestovní výlohy nebo konferenční poplatek v rámci konference konané v České republice či zahraničí.

 

O stipendia ad 2. a ad 5. je nutné požádat prostřednictvím této žádosti. Žádost včetně dokladů student předá na děkanát FCHT tajemnici fakulty.