Terminologický slovníček

Aml+ -  rozpustný škrob je danou kvasinkou zkvašován (utilizován)

Aml- -  rozpustný škrob je danou kvasinkou zkvašován (utilizován)

anamorfa - nepohlavní (asexuální) stádium v životním cyklu houby, nejčastěji konidiové stádium, vytvářející spory mitoticky

anelida - typ konidiogenní buňky, produkující na svém konci konidie v řetízku, při tvorbě každé konidie zůstává na vrcholu anelidy úzký kruhový pásek, z něhož vyrůstá další konidie; anelida se při konidiogenezi narůstáním pásků prodlužuje

apikulátní - mající malý výběžek na konci

apofýza - rozšířená část sporangioforu přímo pod sporangiem (např. u rodu Mycocladus)

Ara+ -  L-arabinosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Ara- -  L-arabinosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

arthrokonidie - konidie vznikající rozpadem (fragmentací) vlákna na jednotlivé buňky

askoma (askokarp) - obecný termín pro plodnice vřeckovýtrusých hub (Ascomycetes)

askospora - spora vzniklá ve vřecku po předchozím pohlavním rozmnožování (typ meiospory), u vřeckovýtrusých hub (Ascomycetes)

askus (vřecko) - tenkostěnná buňka, v níž se tvoří askospory; obvykle se nachází uvnitř askokarpu

bakteriocin- antimikrobiální látka peptidového charakteru produkovaná bakteriemi, neinhibuje růst producenta

balistokonidie – orgán asexuální fruktifikace

bifidus faktor- složka kultivačního media podporující růst bifidobakterií např. laktulosa, sacharidy obsahující N-acetylglukosamin, enzymatické bílkovinné hydrolyzáty

biseriátní - ve dvou vrstvách, např. konidiofory u rodu Aspergillus, na jejichž měchýřcích vyrůstá vrstva metul a vrstva fialid

blastokonidie – vegetativní konidie – pupen na pseudomyceliu nebo na pravé hyfě

Cel+ -  celobiosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Cel- -  celobiosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

coelomycet - nepohlavně se rozmnožující mikroskopická houba, tvořící konidie obvykle v pyknidách nebo acervulech

dikaryonové mycellium – mycelium jehož články mají dvě jádra

divarikátní - s větvemi či jinými elementy odstávajícími od hlavní osy (např. u konidioforu)

entomofágní - žijící paraziticky na hmyzu

exudát - výpotek, kapky na povrchu kolonií produkované myceliem

fialida - typ konidiogenní buňky, tj. specializované buňky tvořící blastické konidie

fungikolní - žijící na houbách

Glc+ -  glukosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Glc- -  glukosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

heterogamní konjugace – konjugace dvou buněk, které se navzájem odlišují formou a rozměrem např. mateřská buňka a pupen

heterothalická houba - schopná pohlavního rozmnožování pouze při styku dvou fyziologicky rozlišených stélek, v myceliu tedy obsahuje buď pouze "samčí" nebo pouze "samičí" jádra

heterothalismus u kvasinek – sexuální reprodukce, která nastává jen tehdy, pokud jí předchází párování opačných párovacích typů

holomorfa - termín označující celý životní cyklus houby

homothalická houba - schopná pohlavního rozmnožování v rámci jednoho mycelia, které obsahuje jak "samčí" tak i "samičí" jádra

homothalismus u kvasinek – sexuální reprodukce bez předchozího párování opačných párovacích  typů

hyalinní - bezbarvý, průhledný (při pozorování mikroskopem)

hyfa - vlákno houby, s přehrádkami či bez přehrádek

chitinázy - enzymy rozkládající chitin

chlamydospora - asexuální, silnostěnná, odpočívající spora sloužící obvykle k přečkání nepříznivých podmínek

inkubace - doba, po kterou je houba kultivována, aby se vyvinuly typické znaky

Inl+ -  inulin je danou kvasinkou zkvašován (utilizován)

Inl- -  inulin není danou kvasinkou zkvašován (utilizován)

izogamní konjugace – konjugace dvou buněk s podobnými tvary a rozměry typů

karyogamie – spájení jader

keratinofilní - rostoucí na substrátech obsahující keratin (např. zbytky kopyt, nehty apod.)

kleistothecium - typ uzavřené plodnice vřeckovýtrusých hub s dobře vyvinutou stěnou (peridií), bez ústí, v době zralosti se tedy otvírá rozpadem nebo prasknutím stěny, vřecka uvnitř plodnice nejsou uspořádána, jejich stěna se většinou v době zralosti rozpouští

kmen- izolát mikroskopické houby nebo bakterie udržovaný v čisté kultuře na živných médiích

kolumela - zduřelý sterilní konec sporangioforu uvnitř sporangia (u zástupců řádu Mucorales)

konidie - nepohyblivá spora vzniklá při nepohlavním rozmnožování (mitospora)

konidiofor - specializované vlákno, často typicky větvené, nesoucí konidiogenní buňky, jež produkují konidie

konidiogenní - produkující konidie

konidioma - útvar obsahující konidiofory (např. synnema, pyknida, acervulus, sporodochium), sloužící k nepohlavnímu rozmnožování

kultivace - pěstování mikroorganismů na umělých živných médiích v laboratorních podmínkách

Lac+ -  laktosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Lac- -  laktosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Mal+ -  maltosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Mal- -  maltosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

makrokonidie - větší typ konidií, obvykle vícebuněčných (u hub tvořících 2 typy konidií, např. u rodu Fusarium)

meiospora - spora vzniklá po předchozím pohlavním rozmnožování a meiozi (např. askospora)

Mel+ -  melezitosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Mel- -  melezitosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

metabazidium – část bazidia, kde probíhá meiosa

metula - část konidioforu, podpůrná buňka pod konidiogenní buňkou (fialidou), (např. u rodu Penicillium, Aspergillus, Clonostachys)

mikrokonidie - menší typ konidií, obvykle jednobuněčných (u hub tvořících 2 typy konidií, např. u rodu Fusarium)

mitospora - spora vzniklá při nepohlavním rozmnožování (např. konidie)

mycelium - vláknitá stélka hub

mykologie - věda o houbách

mykotoxin - toxický sekundární metabolit hub

osmofilní - rostoucí na substrátech s vysokým osmotickým tlakem (např. na médiích s vyšším obsahem cukrů nebo solí)

ostiolum - ústí u plodnic vřeckovýtrusých hub (např. u perithecií) nebo u pyknid, kterým jsou vytlačovány nebo vystřelovány spory ven

penicilus - štětec, označení pro terminálně větvený konidiofor, např. u zástupců rodu Penicillium, Paecilomyces aj.

penicilátní - štětcovitý (např. konidiofor u zástupců rodu Penicillium, Clonostachys aj.)

perithecium - typ plodnice vřeckovýtrusých hub, obvykle lahvicovitého tvaru, s dobře vytvořeným ústím, vřecka uvnitř plodnice jsou pravidelně uspořádána, mezi nimi často vyrůstají sterilní vlákna

plazmogamie – splývání plazmatických obsahů dvou buněk

pleomorfní - houby mající ve svém životním cyklu dvě (a více) odlišných stádií (např. anamorfu a teleomorfu)

       - bakterie se vyskytují v různých tvarech

promycélium – metabazidium, ve kterém probíhá meiosa

prototunikátní - mající vřecka s tenkou stěnou, která se v době zralosti rozpouští (lyzuje)

pseudomycelium – soubor nepravých hyf

psychrofilní - houby rostoucí dobře při nízkých teplotách, často okolo 0 °C

pustuly - shluky konidioforů, např. u rodu Trichoderma

pyknida - lahvicovité konidioma s ústím, připomíná tvarem perithecium, avšak uvnitř obsahuje konidiofory s konidiemi

Raf+ -  rafinosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Raf- -  rafinosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

rhizoidy - vlákna houby rozvětvená v substrátu podobně jako kořínky rostlin, sloužící k zakotvení v substrátu a absorbci živin (např. u rodu Rhizopus)

rudimentární – zárodečné

Sac+ -  sacharosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Sac- -  sacharosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

saprotrofové - organismy získávající energii ke svému životu z mrtvé organické hmoty

sklerocium - tvrdý sterilní útvar tvořený kompaktním myceliem hub, schopný přečkat nepříznivé podmínky

somatogamie – fúze dvou buněk se splýváním jejich plazmových obsahů

spora - obecný termín pro rozmnožovací částici, ze které může vzniknout nový jedinec

sporangiofor - specializované vlákno, často větvené, nesoucí jedno nebo více sporangií

sporangiospora - spora vzniklá nepohlavně uvnitř sporangia

sporangium - uzavřený, nejčastěji kulovitý útvar, v němž vznikají nepohlavně sporangiospory

sporidie – basidiospora

sporodochium - útvar tvořený hustě uspořádanými konidiofory, povrchová část sporodochia je tvořena vrstvou konidií

stolon - vlákno sloužící k dalšímu šíření houby po substrátu (např. u rodu Rhizopus)

suspenzor - podpůrná buňka nebo část vlákna u gametangia nebo zygosporangia

synanamorfa - druhý typ anamorfního stadia u některých hub s pleomorfním životním cyklem (např. u Botrytis cinerea)

synnema - svazek houbových vláken nebo konidioforů

táhlovitý druh- uvedený druh produkuje exopolysacharidy

teleomorfa - označení pro pohlavní (sexuální) stádium hub, charakteristické tvorbou meiospor (např. askospory)

teliospóra – sexuální orgán, ve kterém probíhá karyogamie

termotolerantní - rostoucí i za vyšších teplot

terverticilátní - konidiofor větvený na třech úrovních (např. u některých druhů rodu Penicillium)

Tre+ -  trehalosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Tre- -  trehalosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

uniseritání - v jedné vrstvě, např. konidiofory u rodu Aspergillus, na jejichž měchýřku vyrůstá pouze vrstva fialid

xerofilní - rostoucí na substrátech s nízkou vodní aktivitou (např. na sušených potravinách)

Xyl+ -  D-xylosa je danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

Xyl- -  D-xylosa není danou kvasinkou zkvašována (utilizována)

zygosporangium - sporangium obsahující zygosporu, vzniklou při pohlavním rozmnožování (u zástupců řádu Mucorales)

Zpět na obsah.