Činnost

Činnost pracovní skupiny je možné rozdělit dle oboru na podskupinu zabývající se modelováním životního cyklu výrobků, procesů a služeb a podskupinu která se realizuje na poli ekotoxikologie a sledováním ekotoxicity materiálů.
V obou oborech nabízíme naše zkušenosti v případné spolupráci formou konzultací či případně provedení konkrétních expertýz.
LCA

Představuje zpracovávání informací jehož výsledkem je vyhodnocení dopadu na životní prostředí, pochopení důsledků konkrétních aktivit člověka a tedy   možnost omezení negativních vlivů lidské činnosti.
Práce spočívá v získávání informací, komunikaci a interpretaci vytvářeného počítačového modelu.

S pomocí metod LCA lze např.:
Vysledovat které místo výrobního procesu nejvíce zatěžuje životní prostředí.
Určit který výrobek, nebo proces je šetrnější s ohledem na prostředí.
Zjistit účinnost a efektivitu procesů čištění a dekontaminací materiálů.

Naše pracoviště používá k tvorbě LCA studií program GaBi 6.


Ekotoxikologie

Pracovní náplní skupiny v tomto oboru je zejména zavádění metod sledování ekotoxicity a jejich následná aplikace.
Jedná se tedy především o laboratorní práci s vybranými organismy a následné hodnocení dat.

Sledování ekotoxicity umožňuje hodnocení nebezpečnosti odpadů, chemických látek a přípravků, nebo například hodnocení úspěšnosti dekontaminačních procesů.

V laboratoři jsou zapracované např. terestrické testy na rostlinách,  půdních bezobratlých (roupice, chvostoskok) a půdních mikroorganismech. Dále pak testy ve vodním prostředí na řasách, korýších (hrotnatka), či bakteriích (zhášení bioluminiscence bakterie rodu vibrio).

Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Právě se zabýváme...

LCA

Modelování technologických procesů jako například: čištění odpadních vod, úprava vody na vodu pitnou, výroba  epoxidových pryskyřic, sanační procesy, ...


Ekotoxikologie


Sledování ekotoxikologických charakteristik některých specifických látek, jako jsou například nanomateriály.

Sledování vlivu fyzikálních podmínek na průběh kontaktních testů ekotoxicity.

Behaviorální testy toxicity v půdním prostředí.

Vícedruhový testy ekotoxicity.

Testy ve vodním prostředí s okřehkem.