Předměty

Ekotoxikologie

Předmět přiblíží základní pojmy, metody a poznatky vědního oboru na rozhraní biologie, chemie životního prostředí a ekologie. Metody ekotoxikologie se zdají být neustále potřebnějšími, protože stejně jako prvková analýza materiálu neurčuje specificky chemické látky v něm přítomné, tak analýza chemických individuí nemůže zastoupit zkoušky s živými systémy, ať už jde o organismy jednobuňečné, nebo složitější. V rámci kurzu budou studentům přiblíženy jednotlivé dopady, které mohou mít toxikanty na živé systémy, metody jejich pozorování a možnosti interpretace získaných výsledků.

Environmentální dopady - posuzování životního cyklu

Předmět  se věnuje metodice hodnocení environmentálních dopadů celých životních cyklů výrobků, produktů a služeb; metodice LCA. Ukazuje se, že hodnotit přijatelnost jednotlivých výrobků pouze na základě environmentálních dopadů jednoho jejich stádia, jako např. likvidace odpadů, nebo energetická spotřeba, je nedostatečné a často zavádějící. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vzniku fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.

Environmentální toxikologie

Předm
ět je zaměřen na pochopení působení chemických i přírodních stresorů na člověka a další organismy. Je zde uvedeno základní rozdělení nejdůležitějších skupin polutantů, jejich zdroje v prostředí, aplikace a negativní účinky na živé organismy. Součástí přednášek je i přehled klasických toxikologických testů, alternativních metod (QSARs, in vitro testy) a legislativa REACH.

Management chemických látek - REACH

Předmět je zaměřen na problematiku registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Studijní materiály lze získat u garanta předmětu.

Laboratoř z ekotoxikologie


Laboratorní cvičení z ekotoxikologie probíhá jako turnusové laboratoře po dobu dvou týdnů. Jejich náplní je osvojení metod práce se vzorky pro potřeby ekotoxikologické analýzy a osvojení některých metodik zjišťování ekotoxicity v pevných i kapalných vzorcích.

Základy biologie

Přednášky zahrnují popis obecných biologických dějů na úrovni buňky, orgánů, celých organismů i populací. Seznamují se všemi skupinami organismů od nebuněčných virů, přes jednobuněčné organismy až k mnohobuněčným. Zvláštní důraz je kladen na témata související s působením toxických látek a ochranou životního prostředí (fyziologie stresu, imunitní systém, klasická a molekulární genetika, vztahy mezi organismy). V rámci předmětu jsou také představeny vybrané metodiky používané v jednotlivých biologických odvětvích (např. rodokmenová metoda v klasické genetice, metody analýzy DNA a genového inženýrství). Obsah přednášek je uzpůsoben posluchačům nebiologických oborů.

Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha