Základní fyzikální konstanty

(zaokrouhlené hodnoty podle CODATA 98)

 

Veličina

Symbol a hodnota

Rychlost světla ve vakuu

c = 299792458 m s-1 (přesně)

Náboj elektronu

e = 1.60217646e-19 C

Planckova konstanta

h = 6.626069e-34 J s

Avogadrova konstanta

NA = 6.022142e23 mol-1

Klidová hmotnost elektronu

me = 9.109382e-31 kg

Klidová hmotnost neutronu

mn = 1.674927e-27 kg

Klidová hmotnost protonu

mp = 1.672622e-27 kg

Faradayova konstanta

F = 96485.34 C mol-1

Boltzmannova konstanta

kB = 1.38065e-23 J K-1

Plynová konstanta

R = 8.31447 J K-1 mol-1

Permitivita vakua

= 8.854188e-12 F m-1

Permeabilita vakua

μ0 = 1.256637e-6 H m-1

Rydbergova konstanta

= 10973731.57 m-1

Rydbergova konstanta pro vodík

RH = 10967759.02 m-1

Stefanova-Boltzmannova konstanta

σ = 5.67040e-8 W m-2 K-4

Newtonova gravitační konstanta

κ = 6.673e-11 N m2 kg-2

Normální tíhové zrychlení

g = 9.80665 m s-2 (přesně)

Normální tlak

po = 101.325 kPa (přesně)