2024-110-14

Syntéza ligandů pro multivalentní interakce s galektiny

Vedoucí práce: Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Galektiny patří do skupiny lektinů, které vážou b-galaktosidy a které hrají roli v biologických procesech, jako je apoptóza a regulace imunitního systému. Ligandy s vysokou afinitou ke galektinům tak mohou znamenat významný pokrok v příslušném medicinálním výzkumu. Vysoké afinity lze dosáhnout např. pomocí multivalentních systémů z oblasti supramolekulární chemie.

Náplň činnosti studenta

V projektu budou využity deriváty calixarenu, které budou připraveny pro další připojení sacharidových částí (na externím pracovišti, které také zajišťuje biologické testování). Náplní práce bude syntéza těchto derivátů calixarenu. Připravené látky bude studentka charakterizovat spektroskopickými metodami.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace