2024-110-17

Syntéza chalkogenových analogů calixarenů

Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Konzultant: Ing. Kamil Mamleev

Podstata a cíl práce

Cílem práce je příprava calixarenových derivátů nesoucích namísto CH2 spojek chalkogenové atomy (O, S, Se, Te) a studium vlastnosti takových systémů, především s ohledem na reaktivitu těchto skeletů a jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Protože se některé deriváty calixarenů používají pro zkoumání struktury proteinů (kokrystalizace v pevné fázi), bude zajímavé zjistit, zda je možné využít podobný přístup i u derivátů s chalkogenidovými spojkami, stejně jako využití chalkogenových vazeb pro vznik komplexů.

Náplň činnosti studenta

Student bude v rámci bakalářské práce studovat možnosti syntézy calix[4]arenu nesoucího jeden či více chalkogenových můstků namísto klasických CH2 spojek. V rámci práce student zvládne základní dovednosti v organické laboratoři, jako jsou chromatografické metody dělení směsí, využití spektroskopických metod pro určování struktury a pod.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace