2024-110-18

Vliv rigidizace calixarenového skeletu na komplexaci kationtů

Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Konzultant: Doc. Ing. Jan Budka, CSc.

Podstata a cíl práce

Calixaren tetraacetát je známý syntetický ionofor, který stejně jako přirozený analog (viz např. valinomycin) dokáže chytat ionty alkalických kovů. Cílem práce je příprava calix[4]aren tetraacetátu, který má dvě sousední fenolová jádra propojená dodatečnou jednoduchou vazbou v meta poloze, a porovnat jeho komplexační vlastnosti s vlastnostmi „normálního“ calix[4]arenu bez této dodatečné vazby. Práce je směřována k syntéze nových ionoforů a určení vlivu preorganizace na komplexační vlastnosti těchto sloučenin, s možnými aplikacemi v medicíně (selektivní komplexace iontů, např. sodík vs draslík).

Náplň činnosti studenta

Podstatou projektu je připravit přemostěný calix[4]aren s dodatečnou vazbou mezi dvěma sousedními fenolickými jádry, který na spodním okraji nese ethylacetátové substituenty. Tato kavita, navržená pro komplexaci alkalických kovů, pak bude porovnána s komplexací analogického derivátu postrádajícího zmíněnou dodatečnou vazbu (méně rigidní derivát). Pomocí komplexačních a extrakčních experimentů budou stanoveny možnosti využití zmíněných látek pro selektivní komplexace kationtů. V rámci práce student zvládne základní dovednosti v organické laboratoři, jako jsou chromatografické metody dělení směsí, využití spektroskopických metod pro určování struktury a pod.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace