2024-110-28

Příprava antiproliferativních pyranopyrimidinů a objasnění jejich redoxního mechanismu účinku

Vedoucí práce: Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Konzultant: MSc. Killiann Heinz

Podstata a cíl práce

Pyranopyrimidinový skelet je společný řadě látek, které se vyznačují antivirotickou, antimikrobiální i antiproliferativní aktivitou. Jako možné vysvětlení široké účinnosti se jeví přímo reakce s genetickou informací. V této práci bude zkoumáno, zda pyranopyrimidiny jsou schopné indukovat redoxní reakce na jiných (hetero)aromatických skeletech, jako třeba nukleových bazích, což by vysvětlovalo jejich širokospektré působení.

Náplň činnosti studenta

Student připraví sérii vybraných derivátů a provede jejich standardní charakterizace. Následně budou prováděny experimenty k objasnění redoxního chování pyranopyrimidinů, a to jak na molekulární, tak intermolekulární úrovni, kdy k samotnému projevu redoxního chování je zapotřebí součinnosti vícero molekul v daném uspořádání. Budou stanoveny mechanismy indukování redoxní reakce s jinými (hetero)aromatickými sloučeninami.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace