2024-110-8

O původu chirality: desymetrizace reakcí na povrchu

Vedoucí práce: Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Příroda je přirozeně asymetrická: všechny biologické látky jsou homochirální a místo racemátů se v přírodě nachází pouze L-amino kyseliny či třeba D-sacharidy. Chirální čistota je rovněž zásadní ve farmaceutickém průmyslu, jak ukázal tragický případ thalidomidu. Původ homochirality není objasněn a katalytická role minerálních povrchů je jednou z realistických možností. Povrchy vždy určuje organizaci molekul na svém povrchu a může rovněž zvyšovat jejich reaktivitu. Planární molekuly adsorbcí na povrch ztrácí svou rovinu symetrie a případný nukleofilní atak tak může probíhat pouze po jedná Burgi-Dunitzově trajektorii.

Náplň činnosti studenta

V tomto projektu budou syntetizovány stavební bloky, které pomocí self-assembly budou tvořit Covalent Organic Frameworks (COF) na různých substrátech s cílem připravit necentrosymetrické COF. Připravené systémy budou studovány (polarizovaně) spektroskopicky a elektrochemickými metodami a bude studován jejich potenciál katalyzovat (enantioselektivní) transformace.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace