2025-105-13

Zachytávání oxidu uhličitého na zeolitech v závislosti na teplotě

Vedoucí práce: doc. Miloslav Lhotka

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Oxid uhličitý lze separovat a odstraňovat pomocí adsorpce, absorpce, membránové separace, případně pomocí dalších metod. Výhodou adsorpčních procesů je jejich jednoduchost a možnosti aplikace i za vyšších teplot. V práci budou experimentálně stanoveny vysokotlaké adsorpční izotermy CO2 na zeolitech typu AFX při různých teplotách. Měření bude prováděno na multifunkčním přístroji ASAP 2050. Ze znalosti těchto izoterem budou vyhodnocena adsorpční tepla jednotlivých materiálů.

Náplň činnosti studenta

Student pro vybrané vzorky zeolitů AFX změří adsorpční izotermy oxidu uhličitého za vyšších tlaků při různých teplotách. Z naměřených dat pak určí texturní parametry jednotlivých zeolitů, vypočítá adsorpční tepla a bude diskutovat využití tohoto typu zeolitu k zachycení oxidu uhličitého.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace