2025-105-29

Příprava fotokatalyticky aktivních materiálů vhodných pro produkci H2

Vedoucí práce: Ing. Šárka Paušová, Ph.D.

Konzultant: Ing. Jakub Rusek

Podstata a cíl práce

Produkce vodíku pomocí obnovitelných zdrojů energie je intenzivně studovaná problematika. Jako jednou z možností se jeví využití slunečnícho světla při fotokatalytické produkci vodíku. Cílem práce bude na základě literární rešerše najít fotokatalyzátor, který je aktivní ve viditelné části spektra slunečního záření a je schopen za využití tohoto světla rozkládat vodu na vodík a kyslík.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zahrnovat přípravu fotokatalyticky aktivních materiálů dle rešerše. Tyto materiály budou charakterizovány pomocí různých metod (RTG, SEM, BET…) a dále budu testována jejich schopnost fotokatalyticky produkovat H2.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace