2025-105-3

Stabilita perfluorovaných sulfonovaných polymerních membrán pro elektrolýzu vody při zvýšené teplotě a tlaku

Vedoucí práce: Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Konzultant: Ing. Tereza Bautkinová

Podstata a cíl práce

Elektrolýza vody s protonově výměnnou membránou je progresivní způsob výroby vodíku s možným využitím obnovitelných zdrojů energie. Membrána je klíčovou součástí systému, která odděluje jednotlivé elektrodové prostory a zabraňuje mísení vodíku s kyslíkem. Vodivost membrány přímo ovlivňuje měrnou spotřebu energie na jednotku vyrobeného vodíku. Cílem práce je provést testování vybraných typů membrán při podmínkách simulujících provoz elektrolyzéru vody, určit vývoj iontové vodivosti membrány v čase a vybrat nejvhodnější typ membrány.

Náplň činnosti studenta

Pracovní náplň studenta bude zahrnovat aktivaci membrán a přípravu vzorků pro měření vodivosti. U připravených vzorků bude student určovat titračně iontově výměnnou kapacitu před a po dlouhodobém testu v tlakové vodivostní cele za kontrolované teploty.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace