2025-105-4

Optimalizace konstrukce svazku PEM palivových článků

Vedoucí práce: Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Konzultant: Ing. Miroslav Hala

Podstata a cíl práce

PEM palivové články, využívající vodík jako palivo a kyslík ze vzduchu jako oxidovadlo pro produkci elektrické energie, představují klíčovou komponentu pro bezemisní mobilitu. Sériově zapojené články pak tvoří modulární svazek, umožňující dosažení požadovaného výkonu produkce energie. Konstrukce svazku, zahrnující geometrii rozvodných a sběrných kanálů, volbu plynově difuzní vrstvy, těsnění a kompresi má zásadní vliv na výkon svazku. Cílem práce je optimalizace konstrukce PEM svazku o 8 celách a nominálním výkonu 15 W a porovnání jeho provozu v uzavřeném a otevřeném vzduchovém okruhu.

Náplň činnosti studenta

Student bude provádět experimentální činnost, zahrnující manipulaci s materiály pro konstrukci svazku, přípravu soustav elektrod s membránou a finální sestavení svazku s jeho následnou charakterizací. Ta bude zahrnovat studii výkonu svazku na jeho uspořádání, charakterizaci jednotlivých cel a určení faktorů limitujících výkon svazku při definovaných provozních podmínkách.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace