2025-105-46

Syntéza a charakterizace materiálů pro reverzibilní vysokoteplotní články s pevnými oxidy

Vedoucí práce: doc. Martin Paidar

Konzultant: Ing. Michal Carda, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Vysokoteplotní články se vyznačují vysokou účinností provozu a rychlou kinetikou reakcí i bez nutnosti využití platinových kovů. Tyto články jsou dnes založeny na využití široké řady směsných oxidů, které vykazují iontovou nebo elektronovou vodivost. Vývoj v oblasti nových materiálů představuje významnou část nejmodernějšího výzkumu. Cílem práce je syntéza a charakterizace vhodných oxidických nejen nanomateriálů z komerčně dostupných prekurzorů, optimalizace vhodně zvoleného procesu a charakterizace základních strukturních a elektrochemických vlastností.

Náplň činnosti studenta

Student bude experimentálně připravovat práškové směsi a později i tenké vrstvy oxidických materiálů, u kterých bude chakterizovat velikost částic, strukturu, porozitu a další vlastnosti analytickými metodami. U připravených tenkých vrstev bude kladen důraz na stanovení elektrické vodivosti a ověření stability v oxidačním/redukčním prostředí odpovídající reálným provozním podmínkám vysokoteplotních článků s pevnými oxidy. Zájemce tak získá teoretické i praktické dovednosti v oblasti materiálového inženýrství i elektrochemie.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace