2025-105-47

Příprava mikroporézních materiálů karbonizací polymerních prekurzorů

Vedoucí práce: doc. Vlastimil Fíla

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Mikroporézní uhlíkaté materiály představují materiály s vysokým povrchem a většinou selektivními transportními a sorpčními parametry. Aplikace těchto materiálů při čistění plynů popř. vod dovoluje využít těchto jedinečných vlastností. Další potenciální aplikací mikroporézních materiálů je jejich využití jako plniv polymerních membrán, kde mohou pozitivně působit ve prospěch zvýšení selektivity a separační účinnosti. Cílem práce je připravit mikroporézní materiály vycházející z polymerních prekurzorů.

Náplň činnosti studenta

V rámci této práce budou karbonizovány výchozí polymery na mikroporézní materiály, které by byly potenciálně použitelné jako plniva při přípravě membrán se smíšenou matricí. Bude studován vliv podmínek karbonizace (teplota, doba karbonizace, atmosféra, výchozí polymer) na mikroporézní strukturu připravených vzorků a jejich sorpční vlastnosti. Připravené vzorky budou charakterizovány pomocí SEM, BET, sorpčními měřeními CO2, CH4, N2, FTIR ..

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace