2025-105-50

Matematické modelování v chemických technologiích

Vedoucí práce: doc. Vlastimil Fíla

Konzultant: Ing. Milan Bernauer, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Matematické modelování je nejen vhodným nástrojem pomáhajícím pochopení a vyhodnocení získaných experimentálních dat, ale také nástrojem pro návrh nových a optimalizaci stávajících průmyslových technologií a přenos laboratorních výsledků do průmyslové praxe. V současné době je v řadě průmyslových podniků velký zájem o vývoj modelů provozovaných technologií nebo aparátů, které by jim umožnily optimalizaci popř. rozšíření výroby. Cílem této práce je vývoj matematického modelu membránového separátoru (popř. reaktoru nebo vybrané technologie-po domluvě se školitelem), který by umožňoval vyhodnocení experimentálních dat a predikci chování simulovaného procesu za různých provozních podmínek.

Náplň činnosti studenta

Vývoj matematického modelu a aplikace tohoto modelu v parametrických studiích.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace