2025-126-9

Syntéza vysokoentropických dichalkogenidů a jejich využití pro „green energy"

Vedoucí práce: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

V současné době, kdy je neustále rostoucí poptávka po čisté a udržitelné energii, je klíčovým úkolem výzkum nových materiálů pro použití v oblasti zelené energetiky. Tato bakalářská práce je zaměřena na syntézu vysoko entropických dichalkogenidů na bází unikátní metody vyvinuté v naší laboratoři v roce 2023. Metoda zahrnuje fázovou syntézu materiálů s různou konfigurací prvků. Bude provedeno testování 5 až 10 prvků s různou konfigurací. Potvrzení úspěšné syntézy bude provedeno pomocí Ramanovy spektroskopie, SEM-EDX analýzy, HRTEM a dalších metod. Nakonec budou všechny vzorky podrobeny testování pro štěpení vody a přípravu zeleného vodíku. Výsledky této studie budou mít velký potenciál v oblastí základní vědy o materiálech i potenciální aplikační použití.

Náplň činnosti studenta

Především experimentální činnost – příprava vysoko entropických dichalkogenidů, charakterizace materiálů, vyhodnocení potenciálních aplikací materiálů. Složitější úkoly z hlediska přípravy a charakterizace budou řešeny společně s konzultantem a vedoucím práce.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace