logo    Ústav analytické chemie VŠCHT Praha

Home   EnglishLaboratoř analytické chemie II (LACHII)
Zimní semestr 2017/2018


Před začátkem semestru, ve dnech od 8. do 15.9. 2017, se každý student musí zapsat ve Studijním informačním systému (SIS) do vybraného turnusu a skupiny.

Zápis do příslušné skupiny je závazný. Ze skupin je zakázáno se svévolně odhlašovat.info

Při zapisování si dejte pozor na možný souběh s dalšími laboratořemi či výukou ve Vašem rozvrhu a případné konflikty konzultujte s vedoucím laboratoří.

Laboratoře proběhnou ve zkráceném turnusu dle následujícího rozpisu:

Rozpis jednotlivých skupin a prací bude upřesněn. - Předběžná pracovní verze


turnus A *

každý všední den 6.-7. týden

od 23.10. do 3.11.

turnus B

každý všední den 13.-14. týden

od 11.12. do 22.12.


TURNUS A 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 5. skupina 6. skupina
pondělí 23.10.   NIR        
úterý 24.10. FLU AAS GC NMR RAM NIR
středa 25.10. AAS GC NMR RAM NIR FLU
čtvrtek 26.10. GC NMR RAM NIR FLU AAS
pátek 27.10. NMR RAM NIR FLU AAS GC
pondělí 30.10. RAM   UEF AAS NMR UEF
úterý 31.10. NIR UEF FLU GC UEF RAM
středa 1.11. UEF FLU AAS UEF GC NMR

* Upozornění: Dle dohody ústavů mají pro turnus A přednostní právo studenti programu CHEMIE

Pokud nebudou jednotlivé skupiny naplněny, vedoucí laboratoří má právo přesouvat studenty do jiných skupin.

Před zahájením laboratoří je povinností každého studenta, aby si ověřil ve Studijním informačním systému (SIS), zda nedošlo k jeho přesunu do jiné skupiny.

Základní informace k laboratořím jsou uvedeny zde.

Seznam prací a laboratoří je uveden zde.

1. Návody
Aktuální návody jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

Návod na úlohu č. 1 FLU je zde.
Návod na úlohu č. 2 AAS je zde.
Návod na úlohu č. 3 GC je zde.
Návod na úlohu č. 4 NMR je zde. Další informace: web
Návod na úlohu č. 5 RAM je zde.
Návod na úlohu č. 6 NIR je zde.
Návody na úlohu č. 7 UEF jsou na zvláštním webu. fotoCo Vás čeká?


Všichni studenti (bez ohledu na číslo skupiny) se první den daného turnusu dostaví v 8.00 hod. do laboratoře G (budova A, přízemí, příčná chodba H, číslo dveří H02)!!

S případnými problémy se obracejte na vedoucího laboratoří: Ing. M. Člupka, Ph.D.
(Martin.Clupek@vscht.cz, č. dv. A-K05, tel.4091).

2. Základní informace o laboratořích
V laboratorních cvičeních absolvují studenti šest jednodenních laboratorních prací ze seznamu uvedeného na této stránce.
Návody k těmto pracím jsou k dispozici v elektronické verzi na těchto stránkách.
Již první den laboratoří je nezbytné, aby studenti byli připraveni na danou práci a úspěšně napsali vstupní kontrolní test.
V rámci rozvojového centralizovaného projektu „Meziuniverzitní laboratoř pro "in situ" výuku ...“, bylo do předmětu LACH II zařazeno rovněž celodenní praktické in-situ měření v prostředí výukové štoly Josef (web) fotoFotogalerie

Před první prací se všichni studenti příslušného turnusu shromáždí v 8.00 hodin v laboratoři G (budova A, příčná chodba H v přízemí, dv. č. H02). Při krátkém úvodu budou seznámeni s organizací laboratoří a pravidly bezpečnosti práce. Následně bude zahájena výuka.
Studenti si do laboratoře přinesou laboratorní plášť, sešit, kalkulačku, pravítko a papíry A4 na psaní protokolu.

3. Průběh laboratorního cvičení

Pracovní doba v laboratoři je 8.00 – 16.30* hodin, pozdní příchody do laboratoří nejsou tolerovány.

Před zahájením každé laboratorní práce prokazují studenti svou připravenost na tuto práci vypracováním písemného vstupního testu. Testy jsou sestaveny z 5 otázek, na něž existuje jednoznačná odpověď, z nichž minimálně 3 musejí být v časovém limitu 5 minut správně zodpovězeny. Výsledek vstupního testu ovlivňuje celkové hodnocení práce. Neuspěje-li student ve vstupním testu, nemůže absolvovat práci ve stejném dni, je hodnocen známkou F a je odkázán na náhradní termín. Toto F se mu započítává do celkového hodnocení laboratoří.
Laboratorní den je ukončen odevzdáním protokolu a předáním stolu. Protokol může být mimořádně se souhlasem asistenta dopracován mimo laboratoř, musí však být odevzdán nejpozději v následující pracovní den, nemá-li být hodnocen známkou "nevyhověl". V případě, že student za danou práci, kterou již absolvoval, neobdrží známku, je třeba, aby sám vyhledal příslušného asistenta – může jít např. o nedostatečně vypracovaný protokol, který je třeba dodělat. Výsledky jednotlivých prací budou zapisovány postupně
v "Grupíčku".
Zápočet získají ti studenti, kteří absolvují všechny předepsané laboratorní práce, přičemž nejvýše dvě z nich budou klasifikovány "nevyhověl" a odevzdají souhrnnou zprávu z praktického in-situ měření. Výsledná klasifikace se vypočte zaokrouhlením aritmetického průměru známek ze všech laboratorních prací (praktické in-situ měření není klasifikované). Zápočty budou studentům zapisovat asistenti podle turnusů a rozpis pro zapisování bude vyvěšen zde, případně na nástěnce (budova A, 2. patro, v blízkosti chodby N) po skončení příslušného turnusu.

Návštěvy v laboratoři nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny.

4. Náhradní termíny

!!!POZOR!!! Náhradní termíny řeší Ing. M. Člupek, Ph.D.

VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ LZE NAHRAZOVAT POUZE JEDNU PRÁCI

5. Seznam prací

číslo práce název práce zkratka laboratoř
1 Fluorimetrie FLU E
2 Atomová absorpční spektrometrie AAS F
3 Plynová chromatografie GC G
4 Nukleární magnetická resonance NMR A28, A276
5 Ramanova spektroskopie RAM G
6 Spektroskopie v blízké infračervené oblasti NIR G
7 in-situ měření UEF Štola Josef

Všechny laboratoře jsou umístěny v budově A:
E.....2. patro, příčná chodba N, dv. č. N02
F.....1. patro, příčná chodba K, dv. č. K10
G.....přízemí, příčná chodba H, dv. č. H02
A28..přízemí, hlavní chodba, dv. č. A28
A276..2. patro, hlavní chodba, dv. č. A276


Pro aktuální informace a změny sledujte nástěnku laboratoří umístěnou na našem ústavu.
(budova A, 2. patro, v blízkosti chodby N)