Mimimum FCH I

aneb

Minimální vědomosti, které byste měli spolehlivě prokázat, chcete-li úspěšně absolvovat bakalářskou zkoušku z Fyzikální chemie I (Podmínka nutná, leč nikoliv postačující...)

Tato pomůcka by měla sloužit pro kontrolu znalosti základních pojmů z předmětu Fyzikální chemie I před vlastní zkouškou. Zkuste si ověřit své vědomosti na níže uvedených heslech. Pokud neznáte odpověď, nebo si nejste jisti její správností, klikněte na zvolené heslo myší a vpravo se objeví správná odpověď.

 1. Molární objem Vm a měrný (specifický) objem Vsp
 2. Měrná (specifická) hustota ρsp
 3. Vyjadřování složení směsí
 4. Hmotnostní zlomek wi a hmotnostní procenta látky ve směsi
 5. Molární zlomek xi a molární procenta složky ve směsi
 6. Aplikace: vzájemné přepočty hmotnostních a molárních zlomků
 7. Objemový zlomek φi a objemová procenta složky ve směsi
 8. Aplikace: Přepočet objemových procent na hmotnostní
 9. Látková koncentrace ci (dříve používaný termín „molarita“) složky ve směsi
 10. Molalita složky mi
 11. Aplikace: vzájemné koncentrační přepočty
 12. Stavová rovnice ideálního plynu
 13. Chování ideálního plynu při dějích [V], [T], [p]
 14. Stavové chování reálného plynu
 15. Extenzivní a intenzivní veličiny
 16. Stavové a nestavové veličiny
 17. Klasifikace termodynamických systémů
 18. Energie
 19. Objemová práce W
 20. Teplo Q
 21. Vratné a nevratné děje
 22. Vnitřní energie U
 23. První věta termodynamická
 24. Entalpie H
 25. Tepelné kapacity
 26. Reakční entalpie
 27. Slučovací entalpie
 28. Spalná entalpie
 29. Hessův zákon
 30. Závislost reakční entalpie na teplotě (Kirchhoffův zákon)
 31. Druhá věta termodynamická
 32. Třetí věta termodynamická
 33. Závislost entropie na teplotě (za konstantního tlaku, kvalitativně)
 34. Závislost entropie na tlaku (za konstantní teploty, kvalitativně)
 35. Helmholtzova energie F
 36. Gibbsova energie G
 37. Spojené formulace I. a II. věty termodynamické
 38. Skupenský stav
 39. Fáze
 40. Chemický potenciál μ
 41. Extenzivní a intenzivní kritérium rovnováhy
 42. Gibbsův fázový zákon
 43. Tlak nasycených par
 44. Normální bod varu, normální bod tání
 45. Trojný bod
 46. Závislost tlaku nasycených par na teplotě (Clapeyronova rovnice)
 47. Clausiova - Clapeyronova rovnice
 48. Tlak par složky nad ideálním roztokem (Raoultův zákon)
 49. Azeotropická směs
 50. Rozpustnost plynů v kapalinách (Henryho zákon)
 51. Eutektický bod
 52. Rozsah reakce ξ
 53. Stupeň přeměny α
 54. Zápis rovnovážné konstanty na základě stechiometrie reakce
 55. Látková bilance jednoduché reakce
 56. Vztah mezi ΔrGom a rovnovážnou konstantou chemické reakce
 57. Teplotní závislost rovnovážné konstanty (van´t Hoffova izobara)
 58. Vysvětlení pojmu elektrolyt
 59. Rozdíl mezi silným a slabým elektrolytem
 60. Iontový součin vody
 61. Definice pH
 62. Konstanta kyselosti slabé kyseliny
 63. Součin rozpustnosti
 64. Oxidační a redukční reakce
 65. Faradayovy zákony
 66. Elektroda galvanického článku, elektrodový potenciál
 67. Definice anody a katody
 68. Schematický zápis galvanického článku
 69. Relace mezi ΔG a E
 70. Nernstova rovnice pro reakci ve vratném galvanickém článku
 71. Standardní potenciál
 72. Elementární reakce
 73. Definice reakční rychlosti
 74. Rychlostní rovnice
 75. Řád reakce a molekularita reakce
 76. Poločas reakce
 77. Reakční mechanismus
 78. Vysvětlení účinku katalyzátoru
 79. Teplotní závislost rychlostní konstanty (Arrheniova rovnice)