Máte vypnutý Java script. Některé funkce těchto stránek nebudou dostupné

Výukové testy z fyzikální chemie I pro bakaláře

Vážení studenti,

tato elektronická pomůcka slouží k přípravě na písemnou zkoušku z předmětu Fyzikální chemie I, který je vyučován od r. 2005. Používejte ji v závěrečné fázi Vaší přípravy na zkoušku. Můžete si ověřit Vaše znalosti, případně získat "návod", jak přistupovat k řešení úloh zkouškového testu. U některých úloh jsou v řešení uvedeny také informace rozšiřující probíranou problematiku.

Testy 1 a 2 jsou připraveny ve stejné struktuře jako zkouškové testy. Obsahují celkem 25 úloh v celé škále obtížnosti. Test 3 je určen pro "chytré hlavičky" – zájemce pro hodnocení A, neboť obsahuje převážně úlohy, které autoři označili jako těžší pro tuto fázi studia, nebo úlohy vyžadující větší praktické zkušenosti.

Úspěšné složení zkoušky přejí autoři (Karel Řehák, Josef Novák a Jiří Kolafa).

Jak používat elektronický test

Systém není interaktivní v tom smyslu, že bude přijímat Vaše odpovědi a následně Vás hodnotit. Systém je koncipován tak, že veškerá řešení si píšete sami na papír a následně se sami ohodnotíte (viz níže). Doporučujeme následující postup:

   Probírejte postupně všechny úlohy. Své řešení si pište na papír včetně případného výpočtu, odvození či úvahy.
   Zkontrolujte svoji odpověď s výsledkem, prohlédněte doporučené řešení a úlohu si obodujte v rozmezí 0–4 body.

Pravidla pro bodování

Většina úloh se boduje v rozmezí 0–4 body bez ohledu na obtížnost (zcela vyhovující odpověď: 4 body, zcela nevyhovující: 0 bodů).

Pět úloh označených "KO" (Klíčová Otázka) se hodnotí v rozsahu 4 až 4 body. Za neznalost nebo špatné odpovědi vám tedy může být až dvacet bodů strženo. Naopak zkoušející pedagog vám na základě ústního zkoušení může přidat až 20 bodů.

Některé úlohy ve zkouškovém testu jsou označeny ikonou kniha, která symbolizuje, že je nutno správnou odpověď doložit výpočtem nebo krátkou písemnou úvahou, která vás vedla k řešení. (Zdůvodnění není vyžadováno u úloh založených na definicích.) Pouhé zaškrtnutí správné odpovědi či napsání správného výsledku bez adekvátního zdůvodnění nevede u dané úlohy k plnému počtu bodů. Zkoušející v těchto případech obvykle přidělují pouze 1 bod.

Úlohy, které obsahují nabídnuté varianty odpovědí a) b) c) d), mohou obsahovat více správných řešení. Tyto úlohy se hodnotí následovně:

   Pokud je označeno méně správných variant a není označena žádná nesprávná, uděluje se úměrně méně bodů, tj. 0–3 body.
   Pokud je označena špatná varianta, body se ubírají podle pravidla: každá špatná varianta anuluje jednu správě označenou variantu. Např. je-li současně označena správná i špatná varianta, za úlohu získáte 0 bodů. (Vzhledem k tomuto pravidlu je výhodnější označovat pouze varianty, u kterých jste si zcela jisti správnou odpovědí.)

Body ze všech úloh sečtěte. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 50 bodů ze 100 možných. Výsledná klasifikace zkoušky se řídí pravidly. Další informace naleznete na stránkách Ústavu fyzikální chemie.

Tato elektronická pomůcka vznikla za finanční podpory grantu FRVŠ č. 1824/2005/F6/d