1. ÚVOD

Obsahem předmětu Dekontaminační technologie jsou technologie a technologické prvky používané při napravování škod na životním prostředí způsobených lidskou činností, tj. při odstraňování tzv. starých ekologických zátěží a následků čerstvých ekologických havárií.

Kliknutím zvětšíte

V úvodu předmětu je probráno třídění dekontaminačních technologií z různých hledisek - podle dekontaminovaného media či kontaminantu, podle používané strategie, podle místa realizace, použitého principu a podle míry používání a účinnosti. Jelikož výběr sanačních technologií závisí především na kontaminantu a dekontaminovaném mediu, jsou oba tyto aspekty diskutovány podrobněji (kontaminanty - třídění, vlastnosti, výskyt a chování v životním prostředí; dekontaminovaná media - druhy, vlastnosti, základní pojmy z geologie, pedologie, hydrologie).

Kliknutím zvětšíte

Tento učební text dále přináší přehled dekontaminačních technologií a technologických prvků používaných pro různá media:

  • zeminy, sedimenty a kaly
  • podzemních vody, povrchové vody a průsaky (výluhy)
  • vzdušné emise a odplyny.
Presentované technologie jsou rozčleněny do čtyř základních skupin: fyzikální/chemické, termické, biologické a jiné. V souhrnném přehledu jsou uvedeny bez ohledu na to, v jakém stadiu vývoje či používání se nacházejí. U každé citované technologie je stručně uveden princip, požadavky na informace, stupeň vývoje, účinnost, možnosti a míra uplatnění. Významná část objemu předmětu je věnována vybraným úspěšně používaným technologiím a posluchači se v ní seznámí se základy technologických a ekonomických výpočtů těchto technologií. V závěru tohoto textu jsou prezentovány aktuální informace týkající se stavu legislativy upravující tuto oblast, dále systému posuzování starých ekologických zátěží, výběru a kontroly způsobu a provedení jejich sanace (nápravy) a zásad zajištění jakosti sanačních prací.

Předchozí strana

Následující strana