doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D.
Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Vzdělání

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, 1991 - 1996
S účinností od 1.11.2007 jmenován docentem pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Pracovní zaměření ve skupině

Environmentální dopady průmyslových aktivit, průmyslová ekologie, ekodesign. Posuzování životního cyklu
produktů a služeb.

Výuka
. Environmentální dopady - Posuzování životního cyklu
. Environmentální toxikologie
. Ekotoxikologie

Vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

Publikační a odborná činnost

Monografie

Ekotoxikologické biotesty. Editor CD: Vladimír Kočí, Blahoslav Maršálek, Olga Halousková. CVodní zdroje
EKOMONITOR spol. s r.o., 2005.

Kočí, V.: Posuzování životního cyklu - Life Cycle Assessment - LCA. Ekomonitor, Chrudim 2009, ISBN 978-80-
86832-42-5. pp. 263.

Kočí, V., Mocová, K.A.: Ekotoxikologie pro chemiky (skripta). VŠCHT Praha 2009, pp200.

Kočí,V., Hodková, J., Lhoták, P., Remtová, K., Lupíšek, A., Šrámek, O.: LCA a EPD stavebních výrobků. C
Česká rada pro šetrné budovy, 2012, Praha. ISBN 978-80-260-3504-6

Kočí, V.: Environmentální dopady - Posuzování životního cyklu (skripta). VŠCHT Praha 2013.


Vybrané publikace

Kočí, V., Lukavský, J, Mlejnek, M, Kochánková,L., Grabic, R., Ocelka, T.: Application of semipermeable
membrane device (SPMD) for assessment of organic substances dangerous for green microalga Scenedesmus
subspicatus. - Arch.Hydrobiol., Algological Studies 111: 173-186. 2004. ISSN: 0003-9136

Kočí, V., Mlejnek, M., Kochánková, L.: Toxicological evaluation of exposed SPMD membranes. Central
European Journal of Chemistry 1 (2003) 28-34. ISSN: 1644-3624

Kočí, V., Ocelka, T., Mlejnek, M., Grabic, R.: Efficiency Assessment of Wastewater Treatment Plant Based on
SPMD Sampling. Central European Journal of Chemistry. 2(1) 2004 91- 112. ISSN: 1644-3624

Kočí, V., Ocelka, T., Dragoun, D., Vít, M., Grabic, R., Šváb, M. (2006): Concentration of Organochlorine
Pollutants in Surface Waters of the Central European Biosphere Reserve Krivoklatsko. Environ Sci Pollut Res
14 (2): pp. 94-101. ISSN 0944-1344

Kočí, V., Dragoun,D., Lukavský, J.: Determination of algal cell culture (Desmodesmus subspicatus)
concentration using a microplate reader. Arch.Hydrobiol., Algological Studies 122: 123-135. 2006. ISSN:
0003-9136

Kočí, V.: Význam testů toxicity pro hodnocení vlivů látek na životní prostředí. Chemické listy 100, 882-888
(2006). ISSN:  0009-2770

Bergknut Magnus, Kucera Adam, Frech Kristina, Andersson Erika, Engwall Magnus, Rannug Ul, Koci Vladimir,
Andersson Patrik L., Haglund Peter, Tysklind Mats: Identification of potentially toxic compounds in complex
extracts of environmental samples using gas chromatography-mass spectrometry and multivariate data
analysis. Environmental Toxicology and Chemistry: No. 26, pp. 208-217, 2007.

Šváb, M., Žilka, M., Müllerová, M., Kočí, V., Müller, V.: Semi-empirical approach to modeling of soil flushing:
Model development, application to soil polluted by zinc and copper. Sci Total Environ (2008), vol. 392, no2-
3, pp. 187-197.

Kočí, V., Ocelka, T., Grabic, R.: Background level of POPs in ground water assessed on chemical and toxicity
analysis of exposed semipermeable membrane device. Air, Soil and Water Research 2009:2 ISSN: 1178-6221

Kočí, V., Mocová, K.A., Kulovaná, M., Vosáhlová, S.: Phytotoxicity tests of solid wastes and contaminated
soils in the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research: Volume 17, Issue 3 (2010), Page
611-624, ISSN 0944-1344.

Kočí, V.: Metoda LCA a chemický průmysl. Chemické Listy 104, str. 921 - 925 (2010), ISSN: 1213-7103.

Soudek, P., Katrusakova, A., Sedlacek, L., Petrova, S., Koci, V., Marsik, P., Griga, M., Vanek, T.: Effect of
Heavy Metals on Inhibition of Root Elongation in 23 Cultivars of Flax (Linum usitatissimum L.). Archives of
Environmental Contamination and Toxicology 59(2), 2010, pp. 194-203, ISSN 0090-4341

Kočí, V., Trecáková, T.: Mixed municipal Waste management in the Czech Republic from the point of view of
the LCA method. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2011, Volume 16, Number 2, Pages
113-124.

Kočí, V., Krečmerová, T.: Environmental impact assessments of integrated systems for mixed municipal
waste management in the Czech Republic using the LCA method. Waste Management (A glance at the world
column) 31/3 (2011), pp. 605-607. ISSN: 0956-053X

Sovová, T., Kočí, V.: Ekotoxikologie nanomateriálů. Chemické Listy 106, str. 82 - 87 (2012), ISSN: 1213-
7103.

Kočí, V.: Hexabromcyklododekan a životní prostředí. Chemické Listy 106, str. 1116 - 1121 (2012), ISSN:
1213-7103.

Kořínek, R., Tušil, P., Kočí, V., Tichá, M.  Evaluation of the Life Cycle and Comparison of the Waste 
Management Treatment with Tyre by Life Cycle Assessment. International Journal of Environmental Science
and Engineering, 2012, Volume 2012, Issue 2, s. 236-249. ISSN 2162-5298.

Kočí, V. 1997: Testování toxického vlivu výluhů některých kationtových forem syntetického zeolitu 4A. Vodní
hospodářství 7-8/97, str. 213-215, Praha.

Kočí, V. 1997: Lze snížit množství fosforečnanů v komunálních odpadních vodách správným užíváním
detergentů?, Vodní hospodářství 12/97, str. 392-393, Praha.

Kočí, V., Malá, J. 1999: Vliv detergentů na respirační aktivitu aktivovaného kalu. SOVAK Časopis oboru
vodovodů a kanalizací 9/1999, s. 4-5. ISSN 1210-3039

Kočí, V., Lopez, I. Jsou zeolitické prací prostředky toxické? Vodní Hospodářství 51(1), 13-17, 2001.

Kočí, V.: Statistické otazníky řasových biotestů. Czech Phycology, Olomouc, 1: 121-127, 2001. ISSN 1213-
3434

Kočí, V., Ocelka, T., Kochánková, L. (2001) Semipermeabilní membrány - moderní přístup pasívního
vzorkování. Vodní hospodářství 11/2001, str.301-302.

Kočí, V., Ocelka, T., Kochánková, L. (2001) Semipermeabilní membrány - popis perspektivní metodiky
monitorování POP v povrchových vodách a vodárenských zdrojích. Vodní hospodářství 12/2001 str. 345-346

Kočí, V., Mlejnek, M., Burkhard, J.: Statistické vyhodnocování řasových biotestů. Czech Phycology, Olomouc,
2, 139-142, 2002. ISSN 1213-3434

Švagr, A., Kočí, V., Rakovický, T.: Testy toxicity na salinních vzorcích. Czech Phycology, Olomouc, 2: 107-
113, 2002. ISSN 1213-3434

Kočí, V., Mlejnek, M., Ocelka, T., Kochánková, L.: Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Czech
Phycology, Olomouc, 2: 129-137, 2002. ISSN 1213-3434

Kočí, V. & Burkhard, J.: Nelineární regrese jako nástroj hodnocení řasových biotestů. Nonlinear regression as
a tool for an algal bioassay data treatment. Czech Phycology 3, Olomouc 2003, s.181-184.

Mlejnek, M., Kočí, V..: Advantages of algal toxicity bioassays for SPMD evaluation. Výhody řasových testů
toxicity pro hodnocení. Czech Phycology 3, Olomouc 2003, s.185-194.

Ocelka, T., Pražák, J., Kočí, V., Ráclavská, H., Grabic, R.: Aplikace SPMD pro moniorování persistentních
organických látek a testů toxicity odpadních vod. Vodní hospodářství, 8/2003, str. 211-214.

Kubal, M., Kočí, V., Švagr, A.: Nekonečný příběh skládky v Pozďátkách. Odpady 12/2003, (13), str. 7-8.
ISSN 1210-4922 MK ČR 6330.

Kočí, V., Beneš, H., Hašler, P.: Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu (The influence of
sample mineralization on algal bioassay sensitivity). Czech Phycology 4, Olomouc 2004, s. 191-201.

Kočí.V.: Životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře. Vesmír 85, 2006, str.27-28.

Krečmerová, T., Kočí, V.: Využitie metódy LCA v oblasti odpadového hospodárstva, Acta Mechanica Slovaca,
3/2007, 11. ročník, ISSN 1335-2393.

Kočí.V.: Environmentální dopady úpravy pitné vody ve srovnání z životním cyklem PET lahví. Vodní
hospodářství 10/2008, str. 357 - 359.

Kočí, V., Hnidáková, N., Hloušek, T.: Hodnocení účinnosti čištění odpadních vod metodou posuzování
životního cyklu - LCA. SOVAK č. 7-8/09, str. 4-6.

Kočí, V., Krečmerová, T.: Analýza životního cyklu v odpadovém hospodářství. Odpady 12/2009. str. 24-25.
ISSN 1210-4922.

Kočí, V., Krečmerová, T.: LCA integrovaných systémů nakládání se směsnými komunálními odpady v české
republice. WASTE FORUM - recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
2010/1 České ekologické manažerské centrum 2010, Praha, ISSN: 1804-0195, str. 4-17.

Krečmerová, T., Kočí, V., Kotoulová, Z.: Využití LCA k posouzení vlivu rozsahu sběru využitelných složek
komunálních odpadů s ohledem na způsoby nakládání se směsným komunálním odpadem. WASTE FORUM -
recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství 2010/2 České ekologické
manažerské centrum 2010, Praha, ISSN: 1804-0195, str. 92-109.

Kočí, V., Krečmerová, T., Kotoulová, Z.: Koncepty integrovaných systémů nakládání s komunálním odpadem
v ČR z pohledu LCA. WASTE FORUM - recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové
hospodářství 2010/3 České ekologické manažerské centrum 2010, Praha, ISSN: 1804-0195, str. 176-1191.

Foltynowicz, Z., Kočí, V., Rodewald, D.: Impact of chosen consumer products containing nanosilver on
microorganisms. Current Trends in Commodity Science, Zeszyty naukowe 160, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznan, Poland, 2010, pp.29-36, ISSN 1689-7374, ISBN 978-82-7417-533-3

Kočí, V., Judl, J.: Posouzení životního cyklu osobní dopravy Kladno - Praha. Acta Environmentalica
Universitatis Comenianae (Bratislava), 2011, Vol.19, Suppl., pp. 179-186. ISSN 1335-0285

Motejlová, H., Kočí, V.: Application of 1,4-dichlorobenzene as a reference substance in the methodology
LCA. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 2011, Vol.19, Suppl., pp. 243-246. ISSN
1335-0285

Trecáková, T., Kočí, V., Kotoulová, Z., Durdil, J.: Oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů z
pohledu LCA. Odpadové Fórum 6/2011, str. 20-21.

Palková, H., Sovová, T., Koníčková, I., Kočí, V.: Nanonikl v terestrickém prostředí. Acta Environmentalica
Universitatis Comenianae (Bratislava), 1/2012, Vol.20, pp. 55-61, ISSN 1335-0285

Tošner, J., Pařízek, O., Kočí, V.: Vliv vlastností půd na výsledky kontaktních testů ekotoxicity. Acta
Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 1/2012, Vol.20, pp. 89-93 ISSN 1335-0285.

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M.: Návrh změn hodnocení
ekotoxicity odpadů v české legislativě. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 1/2012,
Vol.20, pp. 94-102, ISSN 1335-0285.

Kočí, V.: Konference Průmyslová ekologie 2012 - mezioborová konference pro zájemce o problematiku
interakcí průmyslových aktivit a životního prostředí. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
(Bratislava), 1/2012, Vol.20, pp. 103-105, ISSN 1335-0285.

Klimtová, M., Kočí, V.: Posuzování životního cyklu výroby pitné vody ÚV Plzeň. Acta Environmentalica
Universitatis Comenianae (Bratislava), 1/2012, Vol.20 (Suppl. 1) pp. 52-56 ISSN 1335-0285.

Kočí, V., Loubal, T.: LCA of liquid epoxy resin produced based on propylene and on glycerine. Acta
Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 1/2012, Vol.20 (Suppl. 1) pp. 62-67 ISSN 1335-
0285.

Kočí, V.: Proč ano a proč ne sektorové EPD. Tepelná ochrana budov, 2/2012.

Kočí, V.: Možnosti použití a limity metody posuzování životního cyklu při hodnocení biopaliv. Paliva 4 (2012),
2, s. 43-47.

Kočí, V., Klimtová, M.: Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody. SOVAK
Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 7-8/2012, Str. 37-39.

Kočí, V., Nobilis, L., Matějka, J.: Životní cyklus hovoří pro obnovitelné zdroje. 1/2013 Energie 21, str. 8-10.


Granty

GAČR 203/00/D014: Užití bakteriologických a limnologických testů s mořskými mikroorganizmy pro
ekotoxikologický monitoring území kontaminovaných organickými polutanty. 2000-2003

FRVŠ č. 0647/F1/2001 Inovace studijního programu předmětu průmyslová toxikologie.

GAČR: 203/04/1457, Výzkum a validace nových integrálních metod vzorkování persistentních organických
látek, těžkých kovů se studiem toxicity pro aplikace ve vodárenství. (2004 - 2006)

MŠMT, VaV, 2B06121: Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními
odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA. (2006-2010)

ESF JPD3: CZ04.3.07/3.2.01.03: Rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání - e-learningový vzdělávací
modul v oblasti ekodesignu. (2006-2008)

ESF JPD3: CZCZ.04.3.07/3.2.01.3/3220: Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha.
(2006-2008)

EU OPPA: CZ.2.17/3.1.00/34285: Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných
na FTOP VŠCHT Praha. 2012-2014.

TAČR: TA03021286: Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy (LCA hodnocení
dekontaminace), GIS-Geoindustry, s.r.o + VŠCHT Praha. 2013 - 2015.


Odborná garance vědeckých konferencí a organizace odborných akcí

Seminář "Eutrofizace 2000", 10. října 2000, pořadatelé: Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT a
Ekomonitor s.r.o. Praha, sál BIJO.

Seminář "Aktuální otázky vodárenské biologie", 7.-8. února 2001, pořadatelé: Fakulta technologie ochrany
prostředí VŠCHT, Ekomonitor s.r.o, Česká limnologická společnost, Hlavní hygienik ČR, Ministerstvo
zemědělství ČR. Praha, aula Státního zdravotního ústavu.

Konference "Ekoanalytika 2001, Testy toxicity, 12.-13.6.2001, pořadatelé: Fakulta technologie ochrany
prostředí VŠCHT, Ekomonitor s.r.o, Analytické laboratoře Plzeň, s.r.o, Bioanalytika CZ, s.r.o., Odpadové
fórum. Seč.

Konference "Ekotoxikologické biotesty I., 18.-19.9.2002, Seč, Česká republika, pořadatelé: Fakulta
technologie ochrany prostředí VŠCHT, Ekomonitor s.r.o, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita.

Konference "Ekotoxikologické biotesty II. 3.- 4. února 2003, Praha, Česká republika.

Konference "Ekotoxikologické biotesty III. 22.-.23.10 2003, Brno, Česká republika.

Konference "Ekotoxikologické biotesty IV. 15.-17.9.2004, Chrudim, Česká republika.

1st International Passive Sampling Symposium, České Budějovice 14.-17.4.2004.

14 th Annual meeting of Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Praha 18.-21.4.2004

Summer school of Environmental toxicology and Chemistry, SETAC Europe Summer School, Praha 12.7-
16.7.2004

16 th Annual meeting of Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Lille 22.-26.5. 2005

2nd International Passive Sampling Symposium, Bratislava, Slovensko, 3.-6.5.2006.

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment), 31. října 2006, Státní zdravotní ústav, Praha.

17 th Annual meeting of Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Porto 20.-24.5. 2007

Posuzování životního cyklu LCA. CeHO VÚV Praha. 31.1.2008

Konference Průmyslová ekologie. 24.-26.3.2010, Žďár nad Sázavou, Česká republika.

Konference Průmyslová ekologie. 23.-24.3.2011, Beroun, Česká republika.

Konference Průmyslová ekologie. 21.-23.3.2011, Hustopeče, Česká republika.


Podrobnosti zde:
(zaměření, výuka,...)

doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D.
Ing. Radek Vurm, Ph.D.
Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.