logo    Ústav analytické chemie VŠCHT Praha

Aktualizace 30/09/2010
Home   English


Prof. Pavel Matějka

garant studijního programu CHEMIE

vedoucí
Ústavu fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha


vědecký tajemník
Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci


Úvod do chemie - přednášky a semináře

 • informace k přednáškám, seminářům a projektu
  pořadí soubory: pozn.
  -
  Kontaktní osoby, tutoři pro studijní program CHEMIE
  (přehled kontakních osob na ústavech)
  1.
  Uvoddochemie-prednaskyacviceni.pdf
  (předpokládaná témata přednášek a náplň cvičení)
  2.
  projekty-temata.pdf
  (návrhy témat projektů)
  3.
  projekty-prihlaska.doc
  (přihláška k projektu)
  4.
  Informace o PROJEKTU.pdf
  (informace o průběhu řešení a výstupu projektu)
  5.
  rozdeleni-projekty.pdf
  (rozdělení studentů na projekty - 2007/08)
  6.
  rozdeleni-projekty08.pdf
  (rozdělení studentů na projekty - 2008/09)
  7.
  rozdeleni-projekty09.pdf
  (rozdělení studentů na projekty - 2009/10)
  8.
  rozdeleni-projekty10.pdf
  (rozdělení studentů na projekty - 2010/11)

 • podklady - snímky k jednotlivým přednáškám
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  Chemie01-ocjdevchemii-komunikace.pdf
  (o chemii, názvosloví, vzorcích, rovnicích a fyzikálních veličinách)
  2.
  Chemie02-stavbahmoty-atomy-molekuly.pdf
  (o atomech a molekulách se zmínkou o symetrii)
  3.
  Chemie03-stavbahmoty-supramolekuly.pdf
  (o nadmolekulárním uspořádání, mezimolekulových interakcích a supramolekulární chemii)
  4.
  Chemie04-stavyhmoty-pevnelatky.pdf
  (o skupenských stavech, pevných látkách - krystalických i amorfních se zmínkou o jejich fyzikálních a chemických vlastnostech)
  5.
  Chemie05-stavyhmoty-kapaliny.pdf
  (o kapalinách reálných i ideální a jejich hladině se zmínkou o třídění rozpouštědel)
  6.
  Chemie06a-stavyhmoty-plyny.pdf
  (o plynech reálných i ideálním)
  7.
  Chemie06b-fazovepremeny-separace.pdf
  (o fázích, fázových diagramech a využití těchto pro separace složek)
  8.
  Chemie07-reakce-energetika.pdf
  (o chemických reakcích z hlediska energetického)
  9.
  Chemie08-reakce-kinetika.pdf
  (o chemických reakcích z hlediska kinetického)
  10.
  Chemie09-reakce-rovnovaha.pdf
  (o chemické rovnováze)
  11.
  Chemie10-reakce-roztoky.pdf
  (o reakcích v roztocích elektrolytů)
  12.
  Chemie11-elektrochemie-zaklad.pdf
  (o základních pojmech v elektrochemii)
  13.
  Chemie12-elektrochemie-aplikace.pdf
  (o některých elektrochemických metodách)
  14.
  Chemie13-spektroskopie-zaklad.pdf
  (o základních pojmech ve spektroskopii)
 • Přednášky - Analytická chemie a/b

 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  2012-ACH1-1-zakladnipojmy.pdf
  (úvod, základní pojmy)
  2.
  2012-ACH1-2-rovnovahyroztoky.pdf
  (některé rovnováhy ve vodných roztocích)
  3.
  2012-ACH1-3-kvalita.pdf
  (zmínky o chemické kvalitativní analýze)
  4.
  2012-ACH1-4-gravititr.pdf
  (gravimetrie a odměrná analýza)
  5.
  2012-ACH1-5-elektro.pdf
  (elektroanalytické metody)
  6.
  2012-ACH1-6-separace.pdf
  (separační metody - úvod, GC)
  7.
  2012-ACH1-7-separace.pdf
  (separační metody - LC, SFC, elektromigrační metody)
  8.
  2012-ACH1-8-spektra-zaklady.pdf
  (spektrální analýza - úvod, prvková)
  9.
  2012-ACH1-9-spektra-molekuly-UV-vis.pdf
  (spektrální analýza - molekulová, UV-vis)
  10.
  2012-ACH1-10-spektra-molekuly-vibrace.pdf
  (spektrální analýza - molekulová, vibrační)
  11.
  2012-ACH1-11-spektra-molekuly-NMR.pdf
  (spektrální analýza - NMR)
  12.
  2012-ACH1-12-spektra-molekuly-MS.pdf
  (spektrální analýza - MS)
  13.
  ACH2-04-kombinace1.pdf
  (GC-MS, GC-IR, LC-MS, LC-IR)
  14.
  ACH2-04-kombinace2.pdf
  (termogravimetrická analýza v kombinaci s FTIR a MS)
  15.
  ACH2-05-zpracdata.pdf
  (zpracování a vyhodnocování analytických dat)
  X.
  Testy_1PMCh-rozvrzeni.pdf
  (struktura zkouškové písemky)
  (přístupné z domény vscht.cz)

 • Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter


 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  molekuly-01.pdf
  (úvod k technikám)
  2.
  IRspektra1.pdf
  (ukázky IR spekter - alifatický skelet)
  3.
  IRspektra2.pdf
  (ukázky IR spekter - aromatický skelet)
  4.
  IRspektra3.pdf
  (ukázky IR spekter - různé)
  5.
  Raman-spektra.pdf
  (ukázky Ramanových spekter - různé)
  6.
  Raman-interpretace.pdf
  (zjednodušené tabulky pro základy interpretace Ramanových spekter některých organických látek)
  (přístupné z domény vscht.cz)
 • Metody strukturní a povrchové analýzy - od roku 2009/10


 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  01-uvod-povrchy-01.pdf
  (úvod - význam pojmu povrch, stručný přehled metod)
  2.
  02-XPS-UPS-02.pdf
  (metody ESCA/XPS a UPS)
  3.
  03-AES-XRF-03.pdf
  (metody AES/XRF - EDX, WDX)
  4.
  A) 04-TEM_SEM_STEM_AFM_STM-04.pdf
  B) SPM-prednaska.pdf
  (metody TEM, SEM, STEM, STM, AFM, SNOM,
  mikroskopie skenující sondou)
  5.
  05-RTG-difrakce-09.pdf
  (metody RTG difrakce)
  6.
  06-difrakce-e&n-10.pdf
  (metody elektronové a neutronové difrakce)
  7.
  07-SIMS-05.pdf
  (metoda SIMS)
  8.
  08-ATR-DRIFT-IRRAS-06.pdf
  (metody infračervené spektrometrie)
  9.
  09-Raman-mikroRaman-07.pdf
  (metody Ramanovy spektrometrie)
  10.
  10-NMR-vcetne-solid-state-08.pdf
  (metody NMR spektrometrie)
  11.
  11-Srovnani-02.pdf
  (shrnutí a dílčí srovnání)
  11a.
  11a-knihovny-spekter-01.pdf
  (knihovny spekter)
  (přístupné z domény vscht.cz)
 • Pokročilé spektroskopické metody analýzy léčiv - od roku 2011/12


 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  Leciva-01-IR-11.pdf
  (úvod, infračervená spektrometrie)
  2.
  Leciva-02-Raman-11.pdf
  (metody Ramanovy spektroskopie)
  3.
  Leciva-03-NIR-11.pdf
  (spektrometrie v blízké infračervené oblasti)
  4.
  Leciva-04-zpracspekter11.pdf
  (postupy zpracování spekter)
  5.
  Leciva-05-multivariace-11.pdf
  (metody multivariační analýzy spektrálních dat)
  6.
  Leciva-06-NMR-vcetne-solid-state-11.pdf
  (metody NMR)
  7.
  Leciva-knihovny-spekter-01.pdf
  (knihovny spekter)
  8.
  Leciva-07-shlukova.pdf
  (shluková analýza dat)
  (přístupné z domény vscht.cz)
 • Přednášky z analytické chemie pro bakaláře - 2005


 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  podklad 1
  (úvod, odběr a úprava vzorku)
  2.
  podklad 2
  (rovnováhy v roztocích)
  3.
  podklad 3
  (gravimetrie)
  4.
  podklad 4
  (odměrná analýza)
  5.
  podklad 5
  (elektroanalytické metody)
  6.
  podklad 6
  (atomová spektroskopie, metody využívající RTG záření)
  7.
  podklad 7
  (molekulová spektrometrie v UV a viditelné oblasti)
  8.
  podklad 8
  (molekulová spektrometrie ve střední a blízké IČ oblasti)
  9.
  podklad 9
  (Ramanova spektrometrie, spektrofluorimetrie)
  10.
  podklad 10
  (spektrometrie NMR)
  11.
  podklad 11
  (hmotnostní spektrometrie)
  12.
  podklad 12
  (separační metody, plynová chromatografie)
  13.
  podklad 13
  (kapalinová chromatografie, elektromigrační metody)
  (přístupné z domény vscht.cz)
 • Přednášky z analytické chemie II


 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  podklad 1
  (úvod, spektrální analýza)
  2.
  podklad 2
  (spektrální analýza)
  3.
  podklad 3
  (spektrální analýza, hmotnostní spektrometrie)
  4.
  podklad 4
  (základy pro elektroanalytické metody, konduktometrie)
  5.
  podklad 5
  (elektroanalytické metody)
  6.
  podklad 6
  (gravimetrie)
  7.
  podklad 7
  (odměrná analýza)
  8.
  podklad 8
  (separační metody - úvod)
  9.
  podklad 9
  (plynová chromatografie)
  10.
  podklad 10
  (kapalinová chromatografie, IEC, SFC, elektromigrační metody)
  (přístupné z domény vscht.cz)
 • Přednášky a cvičení ze zpracování experimentálních dat


 • podklady k přednáškám - (slouží pouze jako pomůcka k výuce)
  pořadí soubory: pozn.
  1.
  podklad 1
  (úvod, formáty dat, šum)
  2.
  podklad 2
  (signál a pozadí, integrace, derivace)
  3.
  podklad 3
  (popis a parametry píků)
  4.
  podklad 4
  (separace pásů)
  5.
  podklad 5
  (zpracování většího počtu záznamů)
  6.
  podklad 6
  (vícedimenzionální soubory)
  7.
  podklad 7
  (shluková analýza)
  8.
  podklad 8
  (PCA a regresní metody)
  (přístupné z domény vscht.cz)
 • Portál QDIS/PANDA


  Projekt elektronického laboratorního záznamníku - ELN

  Vybrané užitečné odkazy

  Kontakt

  Ústav analytické chemie
  Vysoká škola chemicko-technologická
  Technická 5
  166 28 Praha 6

  budova A, místnost K08 nebo laboratoř N01
  Pavel.Matejka(at)vscht.cz