10.5 Rovnováha kapalina–plyn

Pokud je jedna složka nad svou kritickou teplotou, označujeme tuto rovnováhu $..$ jako rovnováhu kapalina–plyn. Tato rovnováha bývá nejčastěji popisována pomocí Henryho zákona

displaymath

kde KH je Henryho konstanta. Pro teplotní závislost Henryho konstanty platí vztah podobný Clausiově–Clapeyronově rovnici

displaymath

kde ΔHrozp je rozpouštěcí entalpie plynu.

Další možností popisu rovnováhy kapalina–plyn je využití Bunsenova (α) nebo Ostwaldova (β) absorpčního koeficientu

displaymath

kde je normální tlak (0,101325 MPa), p2 je parciální tlak plynu v plynné fázi, V1(l) je objem rozpouštědla. V2° je objem absorbovaného plynu za normálních podmínek.

displaymath

je nutno znát objem rozpuštěného plynu za podmínek pokusu V2(g)(T,p2).