3.4.3 Výpočet reakční entalpie podle Hessova zákona

Na základě reakčních entalpií následujících reakcí (všechny látky, s výjimkou uhlíku, jsou uvažovány v plynném stavu při 25 °C)

displaymath


vypočítejte reakční entalpii pro reakci
R6:   C2H4 + H2O = C2H5OH   Δ6 = ?
a slučovací teplo plynného ethanolu.

Výsledek

sl)C2H5OH = −201,17 kJ     sl)C2H6  =  − 84,67   kJ/  mol
sl)C2H4 = −11,62 kJ    Δ6  =  − 11,62   kJ/  mol

Řešení

Postupovat můžeme dvojím způsobem. V prvním vypočítáme slučovací entalpie všech látek a z nich hledané reakční teplo podle Hessova zákona. V druhém případě kombinujeme reakce tak, abychom získali požadovanou reakci.

Použijeme nejdříve prvního postupu. Podle definice slučovací entalpie je zřejmé, že platí

displaymath

a

displaymath

Známe-li slučovací entalpie CO2 a H2O, můžeme vypočítat slučovací entalpii ethanolu na základě Δ5. Podle rovnice (3.22) platí

displaymath

a tedy

displaymath

Abychom vypočítali Δ6, potřebujeme znát slučovací entalpii C2H4, kterou určíme z první rovnice. Dříve však musíme vypočítat na základě druhé rovnice slučovací entalpii C2H6. Podle Hessova zákona (3.22) platí vztahy

displaymath

Na základě tohoto výsledku stanovíme

displaymath

Nyní můžeme vypočítat reakční entalpii u šesté reakce:

displaymath

Při druhém způsobu řešení vyjdeme z toho, že platí
                 R6 = 1 R1 + 1 R2 + 1 R3 - 1 R5
tj.
1(C2H4 + H2) + 1(C2H6 + $..$ O2) + 1(H2O) - 1(C2H5OH + 3 O2) =
= 1(C2H6) + 1(2 CO2 + 3 H2O) + 1(H2 + $..$ O2) - 1(2 CO2 + 3 H2O)  .
Podle Hessova zákona je tedy

displaymath

Podobně pro slučovací entalpii C2H5OH, tj. pro reakci
                 2 C + 3 H2 + $..$ O2 = C2H5OH
platí

displaymath