3.4 Hessův zákon

Reakční teplo u reakce za stálého tlaku je rovno změně entalpie a u reakce za stálého objemu změně vnitřní energie. Mezi oběma veličinami platí vztah

displaymath

kde ngkon je látkové množství plynných látek, vzniklých při reakci. Pro jeden mol reakčního obratu tedy platí

displaymath

Symbolem νgkon je označen stechiometrický koeficient produktu. Obdobná rovnice platí i pro výchozí látky. Reakční entalpii reakce lze vypočítat ze slučovacích nebo spalných tepel jednotlivých látek podle rovnic

displaymath