3 První věta termodynamická

Tato kapitola je věnována aplikaci prvé věty termodynamické

displaymath

Symbol ΔU značí změnu vnitřní energie, Q teplo vyměňované s okolím a W práci. V této kapitole se budeme zabývat objemovou prací plynu, které je věnována druhá sekce této kapitoly. Entalpie je definována vztahem

displaymath

Teplo, které soustava vymění s okolím za stálého tlaku a složení, je dáno vztahem

displaymath

kde Cpm je molární tepelná kapacita za stálého tlaku. Za stálého objemu platí obdobně

displaymath

Mezi oběma definicemi molární tepelné kapacity platí u ideálního plynu Mayerův vztah

displaymath

Střední tepelná kapacita je definována vztahem

displaymath