3.5 Kirchhoffův zákon

Pro teplotní závislost reakčního tepla na teplotě platí

displaymath

po integraci:

displaymath

Symbolem Δpm je označen rozdíl molárních tepelných kapacit produktů a výchozích látek:

displaymath