7.2 Galvanické články

Na levé elektrodě galvanického článku (anoda) probíhá oxidace, na pravé elektrodě (katoda) probíhá redukce. Elektromotorické napětí je proto dáno vztahem

displaymath

Standardní potenciály elektrod jsou definovány vždy redukčně. Proto je nutné potenciál levé elektrody vzít s opačným znaménkem. Pro standardní elektromotorické napětí článku tedy platí

displaymath

Jestliže na levé anodě probíhá děj

displaymath

a na pravé katodě děj

displaymath

jsou potenciály elektrod dány Nernstovými rovnicemi

displaymath

Symbol z označuje počet elektronů, vyměňovaných v článku.
Mezi standardním elektromotorickým napětím článku a změnami termodynamických veličin u reakce, která v článku probíhá, platí vztahy

displaymath

Příklady:

7.2.1 Výpočet standardního redukčního potenciálu (výsledek úplné řešení)
7.2.2 Výpočet E článku (výsledek postup)
7.2.3 Výpočet E článku (výsledek postup)
7.2.4 Výpočet elektrody (výsledek postup)
7.2.5 Výpočet elektrody (výsledek postup)
7.2.6 Výpočet koncentrace elektrolytu z E článku (výsledek postup)
7.2.7 Stanovení středního aktivitního koeficientu z elektromotorického napětí článku (výsledek úplné řešení)
7.2.8 Střední aktivitní koeficient z E článku (výsledek postup)
7.2.9 Výpočet E článku (výsledek postup)
7.2.10 Tlak plynu na elektrodě z E článku (výsledek postup)
7.2.11 Výpočet rovnovážné konstanty z elektromotorického napětí článku (výsledek úplné řešení)
7.2.12 Rovnovážná konstanta ze standardních potenciálů (výsledek postup)
7.2.13 Stanovení pH roztoku z elektromotorického napětí článku (výsledek úplné řešení)
7.2.14 Výpočet pH z E článku (výsledek postup)
7.2.15 Použití galvanického článku k měření disociační konstanty slabé kyseliny (výsledek úplné řešení)
7.2.16 Výpočet E článku z Kdis kyseliny (výsledek postup)
7.2.17 Výpočet koncentrace elektrolytu z Kdis (výsledek postup)
7.2.18 Výpočet Kdis z elektromotorického napětí (výsledek postup)
7.2.19 Výpočet součinu rozpustnosti ze standardních elektrodových potenciálů (výsledek úplné řešení)
7.2.20 Součin rozpustnosti ze standardních potenciálů (výsledek postup)
7.2.21 Součin rozpustnosti z E článku (výsledek postup)
7.2.22 Chemický článek s oxidačně-redukční reakcí (výsledek úplné řešení)
7.2.23 Články s redox reakcí (výsledek postup)
7.2.24 Elektrolýza směsi kovů (výsledek úplné řešení)
7.2.25 Elektrolýza směsi solí dvou kovů (výsledek postup)
7.2.26 Termodynamika elektrochemických článků (výsledek úplné řešení)
7.2.27 Termodynamika reakce v článku (výsledek postup)