1.2 Směsi, vyjadřování složení, aplikace stavové rovnice ideálního plynu

Veličiny vyjadřující složení systému:

molární zlomek i−té složky xi = ni/n = ni/(∑nj),
hmotnostní zlomek i−té složky wi = mi/m = mi/(∑mj),
objemový zlomek i−té složky ϕi = Vi/(∑Vj),
koncentrace (molární, molarita) i−té složky ci = ni/V,
molalita i−té složky mi = ni/m1 ,

kde ni, mi, Vi představují látkové množství, hmotnost, objem i−té složky použité k přípravě roztoku, V objem roztoku či směsi a m1 hmotnost rozpouštědla.

Poznámka
Koncentrace a molalita se používají především u systémů, kdy jedna z látek převažuje (rozpouštědlo) a druhá (rozpuštěná látka) je jen omezeně rozpustná. Příklad: voda (rozpouštědlo) + chlorid sodný (rozpuštěná látka).
Další veličiny používané u směsí:
parciální tlak pi = p xi ,
molární hmotnost směsi M = ∑xiMi.