2.2 Směsi reálných plynů a kapalin

Pro popis stavového chování směsí se pro tekutiny používá buď stavových rovnic doplněnými kombinačními pravidly pro výpočet konstant rovnic. Pro ideální míšení reálných plynů lze například pro druhý viriální koeficient psát

displaymath

kde Bi jsou viriální koeficienty jednotlivých složek při dané teplotě.

Další možností je použití Amagatova zákona, podle něhož platí pro objem V a molární objem Vm směsi

displaymath

kde Vj = Vj(T,p,nj) je objem, Vm,j = Vm,j(T,p) je molární objem čisté látky j za stejné teploty a tlaku jaké má směs a ve stejném skupenském stavu jako je směs.