Fyzikální chemie A (B403001)

Vyučující

Stirlingův motor

Informace

Skripta

Software

Přednášky a cvičení

č. prezentace pro tisk videa přednášek (ZS 2020–21) | errata
1. Základní pojmy, ideální plyn fchab01.10.pdf 1 úvod
2 ideální plyn
2. Reálná tekutina fchab02.10.pdf 1 roztažnost, kompresibilita
2 fázový diagram čisté látky
3. Mezimolekulární síly, stavové rovnice, směsi plynů fchab03.10.pdf 1 síly mezi molekulami
2 viriálová stavová rovnice
3 směsi plynů
4. 1. termodynamický zákon fchab04.10.pdf 1 práce, 1. termodynamický zákon, entalpie
2 tepelné kapacity
3 adiabatický vratný děj
5. Termochemie fchab05.10.pdf Termochemie
Pokus spalovací kalorimetrie (A+)
6. 2. termodynamický zákon, entropie a důsledky fchab06.10.pdf 1 2. termodynamický zákon, entropie
2 mnemotechnická pomůcka, závislost S na p,V,T
7. Tepelné kapacity, 3. zákon, statistická termodynamika fchab07.10.pdf 1 tepelné kapacity CV,Cp, adiab. kompresibilita, zvuk
2 interpretace F, G, 3. zákon, přehled termodynamiky
3 statistická termodynamika light
8. Nevratné děje, zkapalňování plynů fchab08.10.pdf Nevratné děje, zkapalňování plynů
Pokus zmrznutí podchlazené vody
9. Termodynamika směsí fchab09.10.pdf 1 směšovací entropie, dodatkové a směšovací veličiny
Pokus záporný dodatkový objem směsi ethanol–voda
2 parciální molární veličiny, chemický potenciál
10. Fugacita, úvod do fázových rovnováh fchab10.10.pdf 1 fugacita
2 standardní stavy, aktivita
3 Gibbsův fázový zákon
11. Clapeyronova rovnice, Raoultův zákon fchab11.10.pdf 1 Clapeyronova rovnice
2 Raoultův zákon
12. Neideální kapalná směs fchab12.10.pdf 1 neideální kapalná směs a regulární roztok
2 rovnováha z F(V) a G(xi)
3 ebulioskopie, rozpustnost plynů v kapalinách
4 pákové pravidlo
13. Dokončení VLE, SLE; ternární diagramy fchab13.10.pdf 1 dokončení VLE binárních směsí, LLE
2 SLE binárních směsí
3 ternární diagramy

[ zpět na: bakalářimagistři ]   [ lokální menu: bakalářimagistři ]