Obsah
OBSAH

1. ÚVOD

2. TŘÍDĚNÍ DEKONTAMINAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

3. KONTAMINANTY A JEJICH CHOVÁNÍ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

3.1. Těkavé organické látky (VOCs)

3.2. Semitěkavé organické sloučeniny (SVOCs

3.3. Ropné látky (Fuels)

3.4. Anorganické látky (Inorganics)

3.4.1. Kovy

3.4.2. Radionuklidy

3.5. Výbušniny

3.6. Chování kontaminantů v životním prostředí

4. DEKONTAMINOVANÁ MEDIA

4.1. Zeminy, sedimenty a kaly

4.1.1. Anorganické složky zemin

4.1.2. Organické složky zemin

4.2. Podzemní vody, povrchové vody a průsaky

4.2.1. Obecné aspekty pohybu podzemní vody

4.2.2. Rozdělení vody ve vertikálním profilu a klasifikace zvodní

4.3. Vzdušné emise a odplyny

4.4. Vzájemné interakce kontaminantu a kontaminovaného media

5. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ZÁKLADY

5.1. Fyzikálně-chemické charakteristiky kontaminovaných zemin

5.2. Rovnovážné chování kontaminantů v systému zemina - podzemní voda - půdní vzduch

5.3. Transport kontaminujících látek v systému zemina-podzemní voda - půdní vzduch

6. CHEMICKO INŽENÝRSKÉ ZÁKLADY DEKONTAMINAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

6.1. Obecné rozdělení způsobů inženýrského popisu sanačních procesů

6.2. Jednoduchý semiempirický model - odsávání kontaminovaného vzduchu nebo odčerpávání kontaminované podzemní vody

7. SOUHRNNÝ PŘEHLED DEKONTAMINAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

7.1. Procesy posuzované podle stupně technologického vývoje

7.2. Procesy členěné podle typu dekontaminovaného média

8. NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE V ČR

8.1. Venting

8.1.1 Princip, cíl a použití ventingu

8.1.2. Posouzení proveditelnosti ventingu a odhad provozních parametrů

8.1.3. Fotografická příloha

8.2. Sanační čerpání

8.2.1. Princip, cíl a použití sanačního čerpání

8.2.2. Technické uspořádání sanačního čerpání

8.2.3. Vliv čerpání podzemní vody na okolí čerpacího vrtu

8.2.4. Fotografická příloha

8.3. Bioremediace

8.3.1. Vymezení pojmu bioremediace

8.3.2. Technické provedení bioremediace

8.3.3. Fotografická příloha

8.4. Promývání (praní) zemin

9. PŘIROZENÉ SNIŽOVÁNÍ KONTAMINACE

10. PŘÍKLADY


Předchozí strana

Následující strana